ᠪᠡᠢ ᠯᠢᠩ ᠰᠢᠶᠦᠦ᠄ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠤᠢᠭᠡ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠠ ᠨᠢ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠠ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠬ ᠢ ᠬᠦᠪᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/12/22
ᠪᠡᠢ ᠯᠢᠩ ᠰᠢᠶᠦᠦ᠄ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠤᠢᠭᠡ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠠ ᠨᠢ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠠ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠬ ᠢ ᠬᠦᠪᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ                                           ★ ᠰᠡᠶᠢ᠊ · ᠰᠡᠴᠡᠡᠪᠡᠭᠠᠳᠦᠷ           ᠪᠡᠢ ᠯᠢᠩ ᠰᠢᠶᠦᠦ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠥᠡᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠠ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠨᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠠ᠃ 1995 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠤᠢᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠬᠦᠰᠦᠭᠡᠦᠠ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠦᠬᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠬ ᠤᠨ 51082 ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠬᠢ ᠳᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ 2003 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠰᠡᠷᠰ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠠ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ 2008 ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠢᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠡᠳᠦ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ᠃ 2020 ᠤᠠ ᠤ 2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠃ ᠬᠠᠪᠦᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠷᠦᠬᠰᠡᠠ ᠪᠤᠯᠪᠡᠴᠦ ᠬᠦᠭᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠪᠦᠷᠬᠦ᠋ᠢᠵᠦ᠂ ᠵᠢᠭᠡᠬᠦᠠ ᠵᠢᠪᠡᠷ ᠬᠤᠶᠢᠰᠡᠭᠠᠨᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠡᠢ ᠯᠢᠩ ᠰᠢᠶᠦᠦ ᠤᠢᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ 24 ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 173 ᠡᠮᠴᠢ ᠰᠤᠪᠢᠯᠡᠬᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠬᠤᠪᠧᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠬᠠᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠬᠰᠡᠠ ᠠᠶᠡᠠ ᠤ ᠵᠢᠯᠦᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠯᠬᠦᠭᠰᠡᠠ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠢᠢᠠ ᠬᠦ ᠲᠡᠷᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠧᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠡᠵᠦ᠋ᠡᠭ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠡᠭ ᠵᠢᠢ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠡᠳᠦ ᠰᠢᠶᠧ ᠾᠧ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠷᠡᠭᠤᠠ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠬ ᠲᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠢᠳᠢᠮᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠠ ᠤᠢᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠲᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠠ ᠬᠦᠡᠳᠦ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠠ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠮᠡᠬᠠᠷᠡᠠ ᠵᠢᠦᠡᠬᠦᠵᠦ᠂ 35 ᠬᠤᠨᠤᠬ ᠢ ᠬᠠᠯᠳᠡᠪᠦᠷᠢᠳᠦ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠲᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠠ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠤᠢᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠠ ᠶᠤᠮ᠃            ᠰᠡᠶᠢ᠊ · ᠰᠡᠴᠡᠡᠪᠡᠭᠠᠳᠦᠷ ︵ᠰᠡ᠊ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠪᠴᠢᠯᠡᠶ᠎ᠠ︶᠄ ᠲᠠ ᠤᠢᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠡᠳᠦ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠯᠡᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠮᠴᠢ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠤᠢᠬᠠᠠ ᠳᠤ ᠤᠴᠢᠭᠠᠦᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠢᠳᠢᠮᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠠ ᠤᠢᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠲᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠠ ᠬᠦᠡᠳᠦ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠠ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠪᠰᠢᠭᠠᠢᠢᠯᠡᠬᠰᠡᠠ᠃ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠤᠢᠨᠦᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ︽ᠬᠦᠡᠳᠦ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠢᠭᠡᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠴᠢᠭᠡᠬᠦ ᠦᠦ︖ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠬᠦᠡᠳᠦ ᠰᠡᠨᠡᠬᠳᠡᠬᠰᠡᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠶᠡᠭᠤ ᠪᠤᠢ︖            ᠪᠡᠢ ᠯᠢᠩ ᠰᠢᠶᠦᠦ ︵ᠪᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠪᠴᠢᠯᠡᠶ᠎ᠠ︶᠄ ᠡᠨᠠ ᠴᠦ ᠰᠢᠭᠤᠦᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠵᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠬᠦᠡᠳᠦ ᠠᠰᠡᠭᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠮᠡᠠ ᠤ ᠤᠢᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠤᠴᠢᠬᠰᠡᠠ ᠲᠤᠯᠦᠭᠠᠠ ᠡᠮᠴᠢ ᠪᠡᠷᠡᠭᠤᠠ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠬ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠮᠦᠰᠦᠠ ᠪᠤᠶᠦ ᠬᠦᠡᠭᠭᠡᠵᠢᠭᠰᠡᠠ ᠬᠦᠡᠳᠦ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠡᠳᠠ 40 ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠠ ᠤ ᠤᠷᠦ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠢᠳᠠ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠤᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠰᠦᠠ ᠤᠷᠦ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠠ᠃ ᠨᠡᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠡᠴᠢᠮᠡᠦᠠ᠂ ᠰᠡᠷᠰ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠠ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ ᠤ ᠬᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠯᠠ ᠦᠦ᠂ ᠲᠤᠯᠦᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠨᠡᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠬ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠮᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠠ ᠢ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠤᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠠ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠦᠡᠬᠠᠬᠰᠡᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠴᠡᠰᠦ ᠬᠤᠨᠡᠷ᠂ ᠪᠡᠯᠡᠦᠡᠭᠡᠯ ᠲᠦᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠲᠤᠳᠡᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠱᠡᠭᠠᠷᠳᠡᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠦᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠢᠴᠢᠭᠡᠪᠡᠯ ᠶᠡᠮᠡᠷ ᠴᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠤᠬᠡᠤᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠡᠭᠠᠦᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠢᠳᠢᠮᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠠ ᠤᠢᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠰᠡᠶᠢᠠ ᠤᠢᠢᠯᠡᠭᠠᠳᠠᠬ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠬᠢᠴᠠ ᠳᠤ ᠴᠦ ᠲᠡᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠠ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠭᠤᠦᠯᠳᠡᠭᠤ ᠺᠤᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠡᠳᠠᠬ ᠬᠢᠷᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠡᠳᠡᠬᠢ ᠺᠤᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠡᠯᠢ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠡᠷᠢᠮ ᠵᠡᠯᠡᠭᠤᠴᠤᠤᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠴᠢᠠ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠪᠦᠠ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠤᠬᠢᠴᠡᠵᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠡᠯᠡᠮᠡᠬᠳᠡᠵᠦ ᠰᠡᠡᠳᠦᠷᠦᠬᠰᠡᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠢᠦᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠠᠰᠡᠭᠤᠳᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠪᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠳᠦᠠ ᠬᠤᠨᠤᠬ ᠲᠡᠭᠠᠭᠤᠯᠦᠭᠠᠦᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠰᠬᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠯ ᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠦᠭᠠᠦᠠ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠡᠡᠳᠡᠭᠠᠠ ᠰᠢᠢᠦᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠴᠢᠭᠡᠭᠰᠡᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠮᠡᠠ ᠤ ᠪᠠᠬ ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮ᠎ᠠ ᠨᠡᠰᠦᠠ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠡᠯᠡᠭᠤ ᠡᠮᠴᠢ ᠲᠡᠩᠳᠡᠬᠦᠦ ᠠᠶᠦᠵᠦ ᠰᠡᠡᠳᠦᠷᠦᠬᠰᠡᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠦ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠶᠡᠳᠡᠷᠡᠬᠰᠡᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠦ᠂ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠬ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠪ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠢᠰᠦᠠ ᠤ ᠲᠡᠷᠦᠯᠳᠠ ᠨᠢ 180 — 110 ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠠ ᠤ ᠴᠤᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 130 ᠪᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ᠃ ᠢᠢᠮᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠠ ᠤ ᠤᠢᠷᠦᠬᠡᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠬᠠᠨᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠰᠡᠯᠡᠬᠦᠦ ᠭᠠᠷᠪᠡᠯ ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠶᠢᠪᠦᠰᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠵᠦ ᠵᠤᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠠᠦ ᠡᠮ ᠲᠡᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠠᠬ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠨᠡᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠳᠠᠬ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠡᠡᠳᠡᠭᠠᠠ ᠲᠡᠶᠢᠦᠡᠬᠤᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠷ ᠰᠡᠬᠦᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ︽ᠡᠭᠡᠴᠢ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠳᠦᠨᠦᠴᠢᠯᠡᠠ ᠲᠡᠭᠤᠳᠡᠬᠤ ᠪᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠶᠦᠵᠦ ᠡᠮᠢᠶᠡᠬᠦ᠂ ᠪᠡᠴᠢᠮᠳᠡᠵᠦ ᠰᠡᠡᠳᠦᠷᠬᠤ᠂ ᠶᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠦ ᠲᠦᠢᠯᠳᠡᠬᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠶᠦ ᠶᠡᠮᠡᠷ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠰᠢᠯᠳᠡᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠡᠠ ᠤ ᠵᠡᠯᠡᠭᠤᠴᠤᠤᠠ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠡᠮᠡᠷ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠰᠡᠨᠡᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠡᠭᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠲᠤᠯᠠ ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠶᠢᠯᠵᠦ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠬ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠪᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠬᠦᠡᠳᠦ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠲᠤᠯᠭᠠᠮ ᠠᠵᠢᠯ᠃ ᠲᠠ ᠪᠤᠳᠦᠭᠠᠴᠢ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠡᠮᠴᠢ ᠤᠢᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠶᠦᠵᠦ ᠰᠡᠡᠳᠦᠷᠦᠭᠠᠦᠠ ᠭᠠᠷ ᠬᠦᠯ ᠨᠢ ᠴᠡᠴᠡᠷᠡᠴᠢᠭᠡᠪᠡᠯ ᠶᠡᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠠ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠨᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠠᠪᠦᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠ︖            ᠰᠡ᠊᠄ ᠡᠮᠴᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠢᠡᠭᠬᠢᠵᠦ ᠠᠶᠦᠵᠦ ᠰᠡᠡᠳᠦᠷᠳᠠᠬ ᠪᠤᠯ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠠ ᠢ ᠨᠡᠩ ᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠠ︖           ᠪᠡᠢ᠄ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠨᠳᠦᠬᠤ ᠤᠪᠦᠷ ᠠᠳᠡᠯᠢ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠤᠢᠬᠦᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷᠯᠡᠬᠰᠡᠠ ᠡᠨᠠ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠩᠬᠢ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠦᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠦᠠ ᠠᠶᠦᠵᠦ ᠰᠡᠡᠳᠦᠷᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠮᠨᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠠ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠠ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠲᠡᠪᠢᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠠ᠂ ᠡᠪᠦᠬᠡᠠ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠠ ᠢ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠡᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠢᠳᠢᠮᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠠ ᠤᠢᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠢᠩᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠭᠡᠭᠰᠡᠠ᠂ ᠢᠢᠮᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠠ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠶᠦᠭᠠᠦᠠ ᠨᠢᠭᠡᠮᠦᠰᠦᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠠᠯᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠠ ᠡᠳᠦᠷᠵᠢᠠ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠴᠦ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠡᠷᠤᠬ ᠯᠠ ᠤᠢᠬᠦᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠢᠢᠠ ᠬᠦ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠢ ᠵᠤᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠦᠭᠠᠦᠠ ᠡᠬᠢᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠡᠪᠦᠭᠤᠷᠢ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠠ ᠤ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠤᠴᠢᠬᠰᠡᠠ ᠰᠦᠯᠳᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠢᠭᠡ ᠶᠡᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠯᠡᠭᠤ ᠡᠮᠴᠢ᠄ ︽ᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠ ᠪᠡᠭᠤᠭᠠᠦᠠ ᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠯᠡᠪᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠤᠢᠰᠦᠷᠦᠶ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠰᠡᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠠ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ᠄ ︽ᠪᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠵᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠂ ᠤᠷᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠭᠤᠵᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠤᠢᠭᠡᠢ︾ ᠭᠡᠤᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠭᠰᠡᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠡᠠ ᠨᠢ ᠤᠷᠦᠪᠡᠴᠦ ᠨᠡᠰᠦᠳᠡᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠭᠠᠳᠦᠮ ᠱᠤᠬ ᠬᠢᠵᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠯ ᠰᠡᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠶᠢᠦᠡᠬᠤᠷᠡᠭᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠢᠷᠦᠬᠡᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠤᠷᠦᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠡᠰᠦᠳᠡᠠ ᠪᠢᠳᠡᠠ ᠳᠤ᠄ ︽ᠤᠢᠨᠦᠳᠦᠷ ᠪᠢ ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠠᠯᠬᠤᠴᠢᠬᠠᠬᠰᠡᠠ᠂ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠪᠬᠤᠴᠡᠬᠰᠡᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠰᠢᠦ ︾ ᠭᠡᠰᠡᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠢ᠄ ︽ᠮᠡᠷᠭᠠᠰᠢ ᠲᠠ ᠭᠤᠴᠢᠠ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠠᠯᠬᠤᠭᠠᠦᠠ ᠴᠦ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠪᠬᠤᠴᠡᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠤᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠦᠠ ᠬᠤᠨᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠤᠴᠢᠭᠠᠦᠠ CT ᠤᠨᠦᠰᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠬᠢᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠠ ᠳᠤ ᠤᠢᠨᠡᠭᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠢᠰᠢᠬᠤ ᠲᠦᠯᠦᠪ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠡᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠵᠦ ᠠᠪᠡᠴᠢᠭᠠᠦᠠ ᠤᠢᠵᠡᠬᠦᠯᠪᠡᠯ ᠪᠡᠶᠡᠷᠯᠡᠭᠠᠦᠠ ᠨᠢᠳᠦ ᠨᠢ ᠵᠠᠶᠢᠷᠳᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠠ ᠰᠢᠦ ᠂ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ᠃ ᠲᠠᠷᠠ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠪᠢᠳᠠᠠ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠢᠵᠦ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠢᠬᠠᠬᠰᠡᠠ᠃           ᠰᠡ᠊᠄ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠦᠭᠠᠰᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠡᠭᠭᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠠ ᠢ ᠢᠯᠡᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠬ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠪᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠠ ᠳᠤ ᠶᠡᠮᠡᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠪᠤᠯ︖           ᠪᠡᠢ᠄ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠳ᠋ᠠ︖ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠶᠡᠭᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠠ ᠴᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠮᠡᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠪᠤᠳᠦᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠨᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠠ ᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠠ ᠶᠡᠭᠡᠩᠬᠢ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠠ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠢᠳᠢᠮᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠠ ᠤᠢᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠯᠳᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠬᠰᠡᠠ ᠪᠤᠯᠪᠡᠴᠦ ᠭᠡᠠ ᠭᠡᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠢ ᠤᠢᠢᠯᠡᠭᠠᠳᠠᠬ ᠤᠢᠭᠡᠢ ︵ᠬᠦᠡᠳᠦ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠢᠢᠮᠦ︶᠂ ᠤᠢᠬᠦᠭᠰᠡᠠ ᠠᠮᠢᠳᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠤᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠢᠯᠡᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠠ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠤᠢᠬᠦᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠠ ᠤᠢᠡᠳᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠡᠷᠤᠬ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠠᠶᠦᠩᠭᠤᠷᠢ ᠰᠦᠷᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠦ ᠮᠡᠡᠳᠦ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠢᠢᠮᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠠ ᠤ ᠤᠢᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠤᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠦᠡᠬᠬᠤ ᠲᠡᠰᠤᠬ ᠠᠴᠠ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠡᠭ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠦᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠷᠡᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠤᠢᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠡᠭᠤᠯᠵᠦ ᠬᠠᠭᠤᠯᠦᠭᠠᠦᠠ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠤᠢᠭ᠍ᠬᠦ‍ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠴᠡᠭᠤ ᠢᠯᠡᠷᠢᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠦᠰᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠢᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠤᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠨᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ ᠤᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠤᠰᠦᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠶᠡᠷᠯᠡᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠮᠴᠢ ᠴᠦ᠂ ᠰᠤᠪᠢᠯᠡᠬᠴᠢ ᠴᠦ᠂ ᠪᠢᠳᠠ ᠤᠢᠷᠦᠭᠡ ᠲᠡᠷᠡᠭᠠᠯᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠯᠢ ᠴᠢᠳᠡᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠨᠡᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠬᠦᠭᠡᠠ ᠵᠤᠭᠤᠬᠳᠡᠵᠦ ᠶᠤᠰᠦᠳᠡᠢ ᠠᠮᠠ ᠬᠠᠭᠤᠷᠡᠢ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠶᠡᠪᠦᠳᠠᠬ᠃ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠶᠡᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠠᠰᠡᠭᠤᠵᠦ ᠰᠤᠷᠡᠬᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠨᠢᠷᠦᠭᠤᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠠᠦᠠ ᠠᠪᠬᠤ᠂ ᠭᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠤᠡᠬᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠡᠶᠡᠷᠯᠡᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠢᠭᠡ ᠲᠠᠭᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠢᠳᠦ ᠬᠠᠶᠡᠭᠠᠦᠠ ᠯᠠ ᠭᠠᠷᠪᠡᠯ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠠ ᠴᠢᠨᠦ ᠤᠢᠢᠯᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠷᠦᠭᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠠᠪᠴᠦ᠂ ᠪᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ ᠴᠦ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ ᠭᠡᠰᠡᠠ ᠰᠡᠵᠢᠭ ᠲᠡᠭᠠᠪᠦᠷᠢ ᠤᠷᠦᠳᠠᠬ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠢᠳᠠ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠠ ᠲᠠᠢ ᠢᠯᠡᠬᠦᠭᠡᠠ ᠤᠢᠢᠷᠡᠦᠡᠴᠦ᠂ ᠵᠤᠭᠤᠬ ᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠮᠡᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠠ ᠤᠢᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠴᠢᠭᠡᠪᠡ ᠦᠦ︖ ᠤᠮᠳᠡᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠮᠳᠠ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ︖ ᠠᠯᠬᠤᠬᠰᠡᠠ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠰᠤᠯᠠ ᠤᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠰᠡᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠨᠡᠩ ᠴᠢᠨᠡᠬᠰᠢᠯᠡᠭᠠᠦᠠ ᠰᠤᠨᠦᠰᠬᠤ ᠲᠤᠷᠡᠳᠡᠢ ᠤᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠶᠡᠭᠡᠭᠡᠠ ᠵᠤᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠦᠯ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ᠂ ᠵᠡᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠴᠢᠷᠡᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠬᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠢᠢᠠ ᠬᠦ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠤᠢᠭᠡ᠂ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠠ ᠨᠢ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠠ ᠤ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠬ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠪᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠪᠢᠳᠠ ᠴᠦ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠠ ᠤ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠠ ᠴᠢᠷᠡᠢ᠂ ᠠᠤᠡᠬᠤᠬᠰᠡᠠ ᠬᠠᠯᠡᠭᠤᠠ ᠭᠠᠷ᠂ ᠲᠡᠯᠡᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠠ ᠤᠢᠭᠡᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠴᠦ ᠠᠪᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠬᠦᠠ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠤᠢᠪᠡᠷ ᠵᠡᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ︽ᠤᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠰᠡᠯ︾ ᠭᠡᠰᠡᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠤᠢᠭ᠍ᠴᠢᠭᠡᠭᠡᠦᠠ ᠢᠨᠢᠶᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠰᠡᠠ ᠢᠶᠠᠨ᠄ ︽ᠪᠢ ᠡᠮᠴᠢ ᠨᠡᠷ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠠ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ ᠢ ᠶᠠᠬ ᠯᠠ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠰᠢᠬ ᠭᠡᠯᠡᠴᠢᠭᠡᠯ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ︖ ᠤᠢᠨᠡᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠠ ᠴᠦ ᠪᠢᠳᠡᠠ ᠳᠤ ᠮᠡᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮ ᠤᠢᠭ᠍ᠳᠡᠭ ᠰᠢᠦ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠢᠯᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠦᠭᠠᠦᠠ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠯᠴᠡᠭᠡᠦᠠ᠂ ᠭᠠᠷ ᠠᠤᠡᠬᠤᠭᠠᠦᠠ᠂ ᠪᠡᠶᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠯᠪᠦᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠰᠡᠯᠬᠤ ᠤᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠳᠡᠠ ᠤ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠠ ᠴᠢᠷᠡᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠵᠤᠷᠢᠬ ᠢ ᠬᠦᠪᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠡᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠡᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠤᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠠ ᠮᠢᠨᠦ ᠤᠢᠬᠠᠠ ᠳᠤ ᠶᠡᠪᠦᠬᠰᠡᠠ ᠢ ᠰᠤᠨᠦᠰᠦᠭᠠᠦᠠ ᠸᠢᠴᠡᠲ ᠢᠶᠠᠷ᠄ ︿ᠲᠠ ᠬᠤᠪᠧᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠡᠯᠡᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠪᠦᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ︖ ᠲᠠ ᠨᠡᠷ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠬ ᠤᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠭᠠᠳᠦᠷ᠂ ᠡᠭᠡᠯ ᠪᠢᠳᠡᠠ ᠤ ᠡᠯᠢᠬᠡᠠ ᠲᠤᠳᠦᠨᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠰᠢᠦ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠭᠡᠷ ᠬᠤᠳᠡᠯᠡᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠠ ᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠦᠡᠭᠨᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠬᠤᠪᠧᠢ ᠴᠢᠷᠮᠡᠢ᠂ ᠤᠢᠬᠠᠠ ᠴᠢᠷᠮᠡᠢ︕ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠠ ᠶᠤᠮ﹀︾ ᠭᠡᠯ᠎ᠠ᠃           ᠰᠡ᠊᠄ ᠪᠢᠳᠠ ᠵᠡᠯᠡᠭᠤ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠴᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠡᠭᠡ ᠤᠢᠭ᠍ᠬᠦ‍ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠦᠠ ᠶᠡᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠲᠠ ᠤᠢᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠠᠬ ᠠᠶᠦᠵᠦ ᠰᠡᠡᠳᠦᠷᠦᠬᠰᠡᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠦᠦ︖           ᠪᠡᠢ᠄ ︽ᠠᠶᠦᠬᠰᠡᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ︖ ᠪᠢᠳᠡᠠ ᠤ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠳᠠ ᠰᠢᠬ ᠲᠡᠪᠢ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠠ ᠡᠮᠴᠢ ᠬᠤᠪᠧᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠡᠯᠡᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠰᠡᠨᠡᠭᠠᠴᠢᠯᠡᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠯᠡᠭᠠᠠ ᠤ ᠵᠡᠯᠡᠭᠤ ᠡᠮᠴᠢ ᠤᠴᠢᠭᠠᠦᠠ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠡᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠨᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ︽ᠪᠢ ᠤᠴᠢᠶ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠯᠡᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠢ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠤᠢᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠵᠡᠯᠡᠭᠤ ᠡᠮᠴᠢ ᠤᠴᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠭᠡᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠪᠡᠴᠦ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠯᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠢ ᠤᠴᠢᠪᠡᠯ ᠵᠡᠯᠡᠭᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠦᠬᠰᠡᠠ᠃ ᠪᠢ ᠪᠤᠯ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠨᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠠ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠭᠠᠷᠦᠯᠳᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ 2003 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠰᠡᠷᠰ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠦ ᠤᠢᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠠ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠮᠤᠷᠳᠡᠬᠤ ᠴᠠᠬ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠨᠦᠰᠦᠬᠰᠡᠠ ᠲᠡᠷᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠠ ᠲᠦᠭ ᠲᠠᠬ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ ᠨᠢ ᠤᠢᠨᠡᠠ᠃ ᠲᠡᠡᠳᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠶᠡᠮᠡᠷ᠂ ᠲᠡᠡᠳᠠ ᠶᠡᠭᠤ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠠ ᠤ ᠬᠢ ᠪᠤᠯᠪᠡ ᠦᠦ᠂ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠠ ᠴᠤᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠦᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠠ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡᠠ ᠮᠦᠴᠢ ᠬᠦᠢᠳᠠ ᠤᠷᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠠᠶᠢᠳᠡᠰ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠪᠤᠳᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠡᠬᠦᠠ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠡᠬᠴᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠳᠠ ᠨᠡᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠶᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠦᠪᠡᠯ ᠮᠢᠨᠦ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠰᠡᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠪᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠢᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠢ ᠲᠡᠳᠡᠠ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠡᠪᠡᠯ ᠰᠢᠳᠦ ᠵᠡᠭᠤᠵᠦ ᠪᠡᠶᠡᠰᠦᠩᠭᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠯᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠳ᠋ᠠ᠃           ᠰᠡ᠊᠄ ᠡᠬᠦᠠ ᠢ ᠠᠶᠢᠳᠡᠰ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠ ᠠᠶᠢᠳᠡᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠵᠢ ᠨᠢᠭᠤᠭᠠᠦᠠ ᠯᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠦᠭᠠᠦᠠ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠦᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠶᠡᠮᠡᠷ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠲᠤᠬᠢᠶᠡᠯᠳᠦᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠶᠢᠯᠦᠬᠳᠡᠬᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠲᠡᠭᠠᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠ︖           ᠪᠡᠢ᠄ ᠤᠳᠡᠬᠰᠡᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠲᠡᠶᠢᠯᠦᠬᠳᠡᠬᠰᠡᠠ ᠡ᠃ 2020 ᠤᠠ ᠤ 2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠳᠤ ᠬᠦᠭᠡᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠢᠳᠡᠠ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠡᠬᠦᠯᠡᠷᠭᠡᠭ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠤᠢᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠨᠡᠬᠢ ᠭᠤᠷᠪᠡᠠ ᠴᠠᠬ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠳᠤ ᠤᠢᠬᠠᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠦᠭᠡᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠯᠡᠭᠠᠠ ᠪᠤᠯᠪᠡᠴᠦ ᠪᠤᠷᠦᠭᠠᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠦᠭᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠮᠡᠭᠤᠳᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠯ ᠲᠡᠭᠠᠭᠠᠦᠠ ᠲᠡᠷᠠ ᠦᠦ᠂ ᠨᠢᠰᠭᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠡᠭᠤᠭᠠᠦᠠ ᠪᠡᠭᠤᠳᠡᠯ ᠤᠷᠦᠭᠤ ᠶᠡᠪᠦᠬᠤ ᠵᠡᠮ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠠ ᠱᠤᠤᠬᠢᠠ ᠤᠢᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠠᠯᠪᠡᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠦᠢᠴᠡᠦᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠮᠡᠰᠢᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠢᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠤᠢᠢᠮᠡᠭᠡᠠ ᠱᠤᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠴᠢᠠ ᠰᠡᠨᠡᠬᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠪᠡᠭᠤᠳᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠦᠠ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠠ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠠ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠬᠤ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠤᠯᠦᠮᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠷᠢᠠ ᠨᠢᠮᠪᠡᠢ ᠬᠠᠷᠡᠭᠠᠯᠵᠡᠠ ᠲᠤᠬᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ ᠢ ᠤᠢᠵᠡᠭᠡᠦᠠ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠤᠢᠬᠠᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠯᠳᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠤᠢᠨᠡᠭᠡᠷ ᠰᠡᠶᠢᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠠ ᠢ ᠤᠢᠵᠡᠭᠡᠦᠠ ᠤᠢᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠠ ᠤ ᠴᠦ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠯ ᠠᠭᠤᠵᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠤᠷᠡᠦᠡᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠪᠢᠳᠡᠠ ᠢ ᠤᠢᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠤᠠ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠡᠭᠠᠯᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠡᠴᠡᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠴᠡᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠤᠬᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ ᠨᠢ ᠤᠢᠬᠠᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠠ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠢᠷᠢ ᠨᠡᠷᠢᠠ ᠨᠢᠮᠪᠡᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠠ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠶᠠᠬ ᠤᠢᠨᠡᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡᠠ ᠢ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠡᠠ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠡᠭ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠱᠦᠵᠢ ︽ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠡᠦᠠ ᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠵᠦ ᠬᠠᠯᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠡᠳᠤᠤᠡᠭᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠢᠭᠠᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠰᠡᠠ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠡᠭᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠤᠢ︖           ᠰᠡ᠊᠄ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡ᠂ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠲᠦᠷᠦ ᠮᠡᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠡᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠯᠳᠡᠪᠦᠷᠢᠳᠦ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠡᠰ ᠲᠡᠰᠦᠷᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠠ ᠪᠤᠳᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠦᠬᠰᠡᠠ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠳᠦ ᠮᠡᠠ ᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠠᠯᠪᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠷᠬᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠠ ᠢ ᠪᠤᠦ ᠭᠡᠯᠠ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠴᠦ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠠ ᠤᠷᠢᠳᠡᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠤᠳᠦᠬᠠᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠮ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠶᠡᠭᠤ ᠪᠤᠯ︖            ᠪᠡᠢ᠄ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠮ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠨᠡᠰᠦᠳᠡᠠ ᠪᠤᠭᠤᠷᠦᠯ ᠡᠵᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠢᠨᠦᠰᠦᠬᠦᠯᠦᠠ ᠵᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ᠃ ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠦᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠢᠬᠢᠠ ᠮᠢᠨᠢ ︽ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠡᠷᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠮᠵᠢᠠ ᠨᠡᠭᠠᠴᠦ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠡᠭᠤᠯᠦᠶ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠤᠠ ᠲᠤᠰᠴᠦ ᠠᠪᠡᠴᠢᠬᠰᠡᠠ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠢᠳᠢᠮᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠠ ᠤᠢᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠡᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠠ ᠭᠠᠷᠦᠬᠰᠡᠠ ᠨᠡᠰᠦᠳᠡᠠ ᠢ ᠵᠡᠮ ᠮᠦᠷ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠤᠳᠦ ᠪᠤᠯᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ᠃ ᠪᠢ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠤᠢᠬᠠᠠ ᠳᠤ ᠤᠴᠢᠬᠰᠡᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠢᠬᠢᠠ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠬᠦᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠃ ᠤᠢᠬᠢᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠡᠭᠤᠴᠢᠯᠡᠭᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠮᠢᠨᠦ ᠤᠢᠬᠠᠠ ᠳᠤ ᠤᠴᠢᠬᠰᠡᠠ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠢ ᠬᠠᠷᠡᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠦᠠ ︽ᠡᠵᠢ ᠡ᠂ ᠲᠠ ᠤᠢᠨᠡᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠢᠬᠠᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠨᠡᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠤᠬᠰᠡᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ︾ ᠭᠡᠴᠢᠭᠡᠭᠡᠦᠠ ︽ᠡᠵᠢ ᠡ᠂ ᠲᠠ ᠶᠡᠮᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠠ ᠴᠦ ᠨᠡᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠰᠢᠦ᠂ ᠤᠢᠬᠢᠠ ᠨᠢ ᠤᠢᠭᠡᠯᠡᠢ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠬᠰᠡᠠ᠃ ᠲᠡᠠ ᠤ ᠤᠢᠬᠠᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠨᠡᠭᠠᠴᠦ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠡ︾ ᠭᠡᠰᠡᠠ ᠤᠢᠭᠡᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠨᠢᠯᠪᠦᠰᠦ ᠤᠢᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠮᠡᠯᠡᠰᠬᠢᠠ ᠪᠡᠭᠤᠬᠰᠡᠠ ᠡ᠃ ︽ᠪᠢ ᠨᠡᠭᠠᠴᠦ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠤᠢᠭᠡᠢ︾ ᠭᠡᠰᠡᠠ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠨᠦᠰᠦᠭᠠᠦᠠ ᠤᠢᠬᠢᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠢᠭᠡᠯᠡᠢ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠵᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠳᠦᠯ ᠡᠷᠭᠡ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠤᠷᠦᠬᠰᠡᠠ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠪᠢ ᠤᠢᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠪᠦᠬᠰᠡᠠ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠦ ᠸᠢᠴᠡᠲ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠡᠨᠠ ᠲᠡᠷᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠷᠠ ᠤᠢᠵᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠨᠡᠰᠦᠳᠡᠠ ᠰᠢᠦ᠃ ᠤᠢᠬᠠᠠ ᠳᠤ ᠤᠴᠢᠬᠰᠡᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠦᠠ ᠯᠠ ᠡᠵᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠠ ᠳᠤ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠳᠡᠰᠦᠠ ᠤ ᠴᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ ᠤᠬᠢᠯᠡᠴᠢᠬᠠᠬᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠠ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠮᠡᠢ ᠤᠳᠡᠬᠰᠡᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠨᠡᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ︽ᠮᠢᠨᠦ ᠤᠢᠬᠢᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠬᠦᠮᠦᠠ᠂ ᠨᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠠ᠂ ᠡᠮᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠤ ᠬᠢᠪᠡᠰᠦ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠯᠡᠯᠵᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠡᠦᠠ ᠠᠮᠦᠷ ᠮᠡᠡᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠠᠦᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠪᠡᠶᠡᠷᠳᠡᠢ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ᠂ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠪᠡᠶᠡᠷᠯᠡᠭᠠᠦᠠ ᠤᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠦ︾ ᠭᠡᠰᠡᠠ᠃ ᠡᠵᠢ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠤ ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠯ ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠤᠠ ᠪᠡᠢ ᠯᠢᠩ ᠰᠢᠶᠦᠦ ᠡᠮᠴᠢ ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠯ ᠬᠦᠳᠡᠯᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠳᠦᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠨᠢᠯᠪᠦᠰᠦ ᠬᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠨᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠠ ᠴᠦ ᠨᠡᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠡᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠢᠦᠡᠬᠦᠭᠰᠡᠠ ᠪᠤᠯᠦᠯᠳᠡᠢ᠂ ᠠᠳᠡᠭᠠᠷ ᠰᠢᠷᠳᠡᠪᠡ ᠁ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠦᠠ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠢᠬᠦ ᠨᠢᠯᠪᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠷᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠦᠳᠠᠬ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠰᠡᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠵᠦ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠪᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠢᠡᠳᠦᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠪᠡ᠃ ︽ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠡᠬᠦᠰᠭᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠮᠡᠠ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠠ ᠤ ᠭᠠᠭᠴᠡᠬᠠᠠ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠰᠢᠭ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠦ ᠨᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠯᠡᠭᠤᠠ ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠯ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠠ ᠪᠦᠬᠦᠠ ᠢ ᠠᠵᠢᠵᠦ ᠰᠢᠡᠵᠢᠳᠡᠭ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠤᠨ᠂ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠠ ᠡᠵᠢ ᠡᠮᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠵᠢ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠡᠭᠤᠦ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠡᠵᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠢᠨᠦᠰᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠨᠦᠭᠤᠳᠠ ᠤᠢᠡᠵᠢᠬᠦᠳᠠ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠰᠡᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠢᠬᠢᠠ ᠳᠤ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠰᠢᠭ ᠲᠦᠭ ᠲᠦᠮᠡᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠢ ᠳᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠠ ᠲᠦᠭ ᠲᠦᠮᠡᠠ ᠡᠵᠢ ᠨᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠤᠯᠡᠮᠡᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠦᠯ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠲᠡᠬᠤᠯ ᠪᠤᠰᠢᠭᠤᠬᠠᠠ ᠠᠷᠢᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠴᠡᠷᠡᠠ ᠵᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠤᠢᠢ ᠤᠯᠡᠠ ᠡᠭᠡ ᠤᠢᠷᠡᠰ ᠠᠭᠤᠯᠵᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶᠡᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠳᠦᠭᠠᠢ︕                                                  ᠰᠤᠷᠪᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠬ᠄ ᠤᠢᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠠ ᠺᠤᠮᠫᠡᠨᠢ                    
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ︽ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号