ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠵᠠᠷᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠤ256 ᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠥᠵᠥᠯᠡᠯ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/8/19
                                ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ   ᠪᠠ᠊᠂ ᠪᠠᠯᠵᠤᠤᠷ            8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ15 ᠤ ᠡᠳᠥᠷ ᠪᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠠ ᠲᠥᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠤᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠴᠥᠳᠤ256 ᠪᠥᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠭᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ ᠴᠤᠯᠠᠳᠠᠠ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠳᠤᠳᠠᠢ ᠴᠤᠠᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠥᠵᠤ ᠪᠥᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠠᠢ᠃           ᠲᠤᠰ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠳᠤ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠥᠭᠡ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠥ᠋ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠪᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠥᠷᠪᠡ ᠳᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠰᠠᠯᠠᠨ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠪᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠥᠥᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠢᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠨ ᠶᠢ ᠡᠪᠥᠳᠥᠭ ᠰᠢᠷᠤᠶᠢᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ256 ᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ  ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠡᠷᠬᠦᠭᠰᠠᠠ ᠪᠢᠯᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号