ᠴᠠᠬᠠᠷᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ- ᠪᠥᠰᠡᠲᠡᠶᠢᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2019/11/22
              ᠴᠠᠬᠠᠷᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠣ ᠡᠷᠲᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠥᠷ ᠵᠥᠷᠢᠭᠦᠦ ᠵᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠣᠨᠣᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠥᠷᠢᠭᠦᠦ ᠵᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠮᠦ᠂ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠨᠡᠭᠡ᠂ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠶᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠦᠰᠦᠲᠦ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠣᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠥᠭᠡᠳᠡᠩ᠂ ᠴᠠᠮᠪᠠ᠂ ᠬᠢᠯᠢᠩ ᠪᠥᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠳᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠴᠣᠢ ᠶᠢ ᠣᠷᠲᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠰᠢᠮᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠮᠥᠨ ᠬᠦ᠋ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠳᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠬᠢᠵᠦ ᠨᠥᠮᠦᠷᠴᠦ ᠣᠨᠲᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠷᠠᠰᠣᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠪᠣᠶᠤ ᠠᠷᠠᠰᠣᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠪᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠲᠤ ᠬᠥᠪᠦᠩᠲᠡᠢ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠵᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠩ ᠪᠣᠶᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠳᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠶᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠵᠥᠷᠢᠭᠦᠦ ᠵᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠣᠪᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠣᠨᠣᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠ ᠣᠨᠣᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠪᠠᠯᠴᠢᠩ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠤᠢ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠣᠬᠤᠢ ᠬᠢᠷᠢᠲᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠨᠳᠤᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰ ᠪᠣᠶᠤ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠣᠣᠰᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠭᠤᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠶᠣᠯᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠵᠦ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠪᠴᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠩᠭᠡ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠪᠴᠢ ᠵᠠᠩᠬᠢᠳᠬᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠭᠠᠤᠯᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂ ᠱᠢᠷᠣ ᠰᠣᠪᠣᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠣᠪᠴᠢ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠳᠦᠷᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠣᠭᠤᠨ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠵᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠣᠪᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠦᠳᠡᠭ᠃ ᠴᠣᠯᠭᠤᠢ ᠠᠷᠠᠰᠤ  ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠪᠣᠯ ᠳᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠠ ᠴᠥᠮ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦ  ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠦ᠋ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠶᠢ ᠨᠣᠶᠢᠲᠠᠨ ᠴᠢᠭᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠰᠠ ᠳᠤ ᠠᠷᠭᠠᠯ  ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠲᠤᠵᠤ ᠴᠣᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠋ ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠨ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ᠃ ᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠪᠡᠯ ︵ᠴᠣᠯᠭᠤᠢ ᠠᠷᠠᠰᠤ︶ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠤᠶᠣᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠵᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠰᠣᠵᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠵᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠰᠣᠭᠤ᠂ ᠳᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠮᠣᠢ ᠪᠥᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠰᠠᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠣᠶᠣᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠦ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠪᠥᠰ ︵ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠰᠡᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠬᠢᠷᠢᠲᠡᠢ︶ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠮᠣᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠠᠨᠴᠣᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠭᠤᠷ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠥᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠣᠰ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ︵ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠡᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠬᠢᠷᠢᠲᠡᠢ︶ ᠣᠶᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠶᠣᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠵᠤ ᠠᠲᠣᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃              ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠪᠥᠰᠡᠲᠡᠶᠢᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ        ᠪᠥᠰᠡᠲᠡᠶᠢᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠭᠪᠣᠷ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠ ᠬᠢᠴᠡ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠵᠢᠮᠰᠡᠭ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃         ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠪᠥᠰᠡᠲᠡᠶᠢᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ         ᠪᠥᠰᠡᠲᠡᠶᠢᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠵᠤᠪᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠤᠳᠣᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ᠃         ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ — ᠬᠤᠯᠣᠭᠤᠪᠴᠢ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ︵ᠪᠥᠴᠡᠯᠡᠭᠦᠷ︶ ᠪᠣᠯ ᠴᠠᠬᠠᠷᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠡ ᠮᠥᠨ᠃ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠶᠢᠬᠤᠪᠲᠣᠷ ᠱᠤᠷᠣᠩ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠪ ᠲᠠᠢ᠂ ᠳᠡᠪ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠷᠦᠮᠡᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠳᠡᠪ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠣᠯᠣᠯ ᠣᠲᠠᠰᠣᠨ ᠰᠠᠴᠤᠭ ︵ᠵᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ︶ ᠢ ᠠᠷᠤ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠨᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠥᠴᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠳᠠᠯᠤ ᠮᠥᠷᠦ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠨᠵᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠣᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠣᠭᠲᠠᠢ᠂ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠰᠡᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ ︵ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢ︶ ᠲᠠᠢ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ 5 ᠠᠴᠠ10 ᠰᠡᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠬᠠᠪᠢᠰᠣᠨ ᠪᠥᠴᠡᠯᠡᠭᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃         ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ — ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠣᠷᠣᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠋ ᠳᠣᠪᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭᠠᠳ ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠮᠥᠨ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠰᠢᠭ᠋ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠰᠠᠴᠤᠭ︶ ᠶᠢ ᠠᠷᠤ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠣᠨᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠯᠢ ᠵᠦᠭ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠪᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠳᠠᠷᠣᠵᠤ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠥᠭᠯᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ᠃         ᠲᠣᠭᠤᠷᠴᠤᠭ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ — ᠴᠢᠩ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠡ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠨᠣᠲᠤᠭ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠵᠦᠢᠳᠡᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠥᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᠷᠢᠭᠡᠨ ᠣᠷᠣᠢ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ᠃ ᠣᠷᠣᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠣᠪᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃         ᠬᠠᠪᠴᠢᠭ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ — ᠲᠣᠰ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ ᠣᠷᠣᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ10 ᠰᠡᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠬᠢᠷᠢᠲᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠡᠷᠬᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ᠋ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ ᠲᠤᠯᠠ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠦᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠠᠰᠣᠲᠠᠨ ᠲᠣᠮᠣᠭᠠᠲᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠣᠳ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠵᠠᠢ᠃         ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ — ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠥᠰᠡᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠢ ᠬᠥᠬᠡ᠂ ᠪᠣᠷᠤ᠂ ᠬᠦᠷᠡᠩ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠠᠯᠢᠩᠪᠤᠤ᠂ ᠶᠠᠩᠳᠠᠯᠢᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠳᠠᠩ᠂ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠩ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠪᠥᠰ ᠴᠠᠮᠴᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠣᠨ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ᠃ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ᠂ ᠣᠷᠲᠤ ᠬᠠᠨᠴᠣᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠰᠣᠭᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ᠂ ᠬᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠮᠣᠢ᠂ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠤ ᠣᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠮᠬᠢᠶᠡᠷᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠠᠩ ᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠷᠢ᠂ ᠬᠤᠣᠰ ᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠷᠢ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠠᠯ ᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠳᠦᠢ ᠳᠣᠪᠴᠢ ᠰᠢᠯᠪᠢ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ ᠬᠠᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ᠂ ᠵᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠨᠴᠣᠢ᠂ ᠬᠤᠯᠣᠭᠤᠪᠴᠢ᠂ ᠬᠤᠷᠮᠣᠢ ᠶᠢ ᠡᠮᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠣᠨ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠪᠢ ᠳᠣᠪᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠢᠵᠢᠶᠡᠯ ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠪᠥᠰᠡᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠣᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠮᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠣᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠣᠳ ᠲᠤ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠭ᠃         ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠪᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠢᠮᠠᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠪᠴᠢ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠲᠣᠭᠤᠯ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠪᠣᠶᠤ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠯᠭᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ  ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠰᠣᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠪᠴᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠣᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠳᠣᠭᠤᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠮᠠᠯᠲᠠᠭᠠᠷᠢ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠶᠤ ᠡᠪᠡᠷ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠬᠤᠷᠮᠣᠢ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠰᠣᠮᠣ ᠨᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠯᠣᠩᠬᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠣᠭᠤᠨᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠳᠠᠰᠢᠶᠠᠪᠴᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠣᠭᠤᠨᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠡᠬᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠣᠶᠣᠭᠰᠠᠨ ᠣᠶᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠰᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃         ᠵᠣᠪᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠪᠡᠯ — ᠪᠥᠰ ᠪᠣᠶᠤ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠳᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠰᠣᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠢ ᠵᠣᠪᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠥᠨ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠷᠠᠲᠠᠢ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠣᠨ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠷᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠶᠤ ᠴᠠᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ᠃ ᠭᠠᠤᠯᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠤᠯᠢ᠂ ᠵᠡᠰ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠳᠣᠪᠴᠢ ᠬᠠᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠤᠪᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠥᠷ ᠲᠣᠭᠤᠷᠠᠢ ︵ᠨᠢᠳᠣᠷᠭ᠎ᠠ︶ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠵᠢᠪᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠣᠪᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤ᠂ ᠮᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠥᠨᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠢᠷᠰᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠤᠪᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠨᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠴᠠᠬᠠᠷᠴᠣᠳ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠥᠬᠦᠶᠢᠯᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ  ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠣᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠭᠤᠶᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠤᠪᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠢ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠡᠩᠰᠡᠨ ᠵᠣᠪᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷᠰᠡᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃         ᠰᠡᠩᠰᠡᠨ ᠵᠣᠪᠴᠠᠭ᠎ᠠ — ᠬᠥᠷᠦᠪᠡᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠦᠰ ᠪᠣᠶᠤ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠳᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠢ ᠰᠡᠩᠰᠡᠨ ᠵᠣᠪᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃         ᠰᠡᠩᠰᠡᠨ ᠵᠣᠪᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠬᠤᠷᠮᠣᠢ᠂ ᠣᠭᠤᠨᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠦᠰᠦ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠨ᠂ ᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠴᠣᠬᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠦᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠣᠨ ᠳᠠᠰᠠᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠣᠶᠣᠳᠠᠭ ᠪᠣᠢ᠃         ᠰᠠᠩᠰᠠᠨ ᠵᠣᠪᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠱᠢᠷᠦ᠂ ᠣᠭ᠍ᠶᠤ᠂ ᠣᠨᠳᠣᠷᠭᠠᠨ ᠪᠠᠯ ᠪᠣᠶᠤ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠳᠣᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ᠂ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠳᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠪᠠᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠭᠤᠶᠣᠮᠰᠤᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠢ ᠵᠢᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠶᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠲᠤ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ᠃ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷᠰᠡᠭ ᠵᠣᠪᠴᠠᠭ᠎ᠠ — ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠶᠣᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠪᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷᠰᠡᠭ ᠵᠣᠪᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢᠪᠲᠣᠷ ᠴᠦ ᠢᠯᠴᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠪᠦᠯ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷᠰᠡᠭ ᠵᠣᠪᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠣᠷᠣᠭᠤ ︵ᠨᠢᠳᠣᠷᠭ᠎ᠠ︶ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷᠰᠡᠭ ᠵᠣᠪᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠣᠯᠲᠠ ᠭᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠭᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠵᠢᠪᠠᠷ ᠡᠪᠦᠷ ᠲᠦᠷᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠦᠬᠢᠵᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃         ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠣᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠢᠭᠠᠷᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂ ᠭᠠᠣᠯᠢ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠬᠢ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠪᠣᠷᠤᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠥᠰᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠮᠥᠨ ᠰᠣᠷ᠂ ᠰᠢᠷᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠪᠥᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠭᠤᠷᠬᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠬᠤᠷᠮᠣᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠷᠣᠵᠤ ᠪᠣᠭᠤᠳᠠᠭ᠃         ᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠪᠡᠯ — ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠬᠡᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠣᠲᠤᠮᠠᠯ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠢ ᠴᠦᠮ ᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠨᠢ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠡᠯᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠷᠠᠮᠠᠭᠴᠠ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠣᠶᠣᠬᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠣᠲᠤᠵᠣ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠰᠭᠡᠵᠦ ᠣᠶᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ᠂ ᠡᠩᠭᠡᠷ᠂ ᠬᠤᠷᠮᠣᠢ᠂ ᠣᠭᠤᠨᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠭᠤᠢ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠳᠡᠩ ᠪᠣᠶᠤ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠥᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠪᠣᠯᠲᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠰᠠᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠣᠶᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠤᠷ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠵᠡᠭᠡᠭ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠬᠤᠣᠰ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠳᠤ ᠴᠥᠮ ᠭᠠᠤᠯᠢᠨ ᠳᠣᠪᠴᠢ ᠬᠠᠳᠠᠳᠠᠭ᠃         ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠦᠰᠦᠲᠡᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠢ ᠴᠥᠮ ᠨᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠬᠡᠢ᠂ ᠣᠲᠣᠮᠠᠯ ᠨᠡᠬᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠣᠲᠣᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠣᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠯᠳᠡᠵᠦ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠮᠣᠳᠤ ᠶᠢ ᠣᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠨ ᠪᠣᠰᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠨᠥᠮᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠯ ᠣᠩᠭᠤᠰᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠦᠷᠡᠯᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠣᠲᠤᠵᠤ ᠣᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠲᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ 2 ᠠᠴᠠ4 ᠡᠳᠦᠷ ᠣᠲᠣᠪᠠᠯ ᠠᠷᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠨ ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠲᠣᠮᠠᠯ ᠨᠡᠬᠡᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠣᠲᠣᠬᠤ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠵᠣᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠨᠣᠶᠢᠲᠠᠨ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠶᠢᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠦ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠰᠣᠨ ᠰᠢᠯᠪᠢ ᠳᠣᠪᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠪᠥᠰ ᠰᠢᠯᠪᠢ ᠳᠣᠪᠴᠢ ᠬᠠᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ᠃ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠨᠣᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠬᠢᠷ ᠬᠥᠯᠳᠡᠭᠦᠦ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠮᠠᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠡᠬᠡᠢ ᠵᠣᠪᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠠᠰᠣᠨ ᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ᠃         ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠤ — ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠢ ᠦᠬᠡᠷ ᠮᠠᠯ ᠠᠳᠣᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ᠃ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠣᠷ ᠡᠯᠳᠡᠵᠦ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠰᠭᠡᠵᠦ ᠣᠶᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠭ᠋ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ᠂ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠴᠡᠪᠳᠡᠭ ᠡᠪᠦᠯ ᠪᠣᠯ ᠦᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠤᠲᠣᠯ— ᠪᠥᠰᠡᠲᠡᠶᠢᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠭᠤᠲᠣᠯ ᠨᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠱᠥᠪᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠩᠰᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠢᠭᠠᠷᠢᠨ ᠭᠤᠲᠣᠯ᠂ ᠴᠠᠪᠣᠭ ᠨᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠰ ᠭᠤᠲᠣᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠨᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠪᠣᠭ ᠢ ᠪᠥᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠳᠠᠷᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠷᠠᠵᠤ ᠣᠶᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠲᠣᠯ ᠨᠢ ᠣᠶᠣᠳᠠᠯ ᠣᠷᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠶᠤ᠂ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠡᠪᠯᠢᠭ ᠪᠥᠬᠡᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃        ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠪᠥᠰᠡᠲᠡᠶᠢᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠵᠡᠮᠰᠡᠭ         ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠪᠥᠰᠡᠲᠡᠶᠢᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠵᠢᠮᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠬᠢᠲᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠲᠡ᠂ ᠲᠣᠣᠬᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠩᠰᠠ᠂ ᠭᠠᠩᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠳᠡᠢ᠂ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠴᠤᠭ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠡᠭᠦᠷ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠷ᠂ ᠬᠥᠬᠦᠦᠷ᠂ ᠳᠠᠯᠢᠩ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠥᠭᠡᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ᠃         ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠬᠢᠲᠤᠭ᠎ᠠ — ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠨᠣᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠬᠤᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠢᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠢ ᠨᠢ ᠲᠥᠭᠡ ᠬᠢᠷᠢᠲᠠᠢ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠥᠭᠡ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ︶᠂ ᠬᠢᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯ ᠨᠢ ᠰᠥᠭᠦᠮ ᠬᠢᠷᠢᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠢᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠢ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯ ᠶᠢ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ᠂ ᠰᠠᠩᠳᠠᠩ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠤ᠂ ᠮᠣᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠳᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠣᠭᠤᠨᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠷ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠡ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠣᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠥᠷᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠣᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃         ᠬᠢᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨᠲᠡ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠣᠲᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠨᠤᠭᠲᠣ ᠴᠢᠳᠦᠷ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳᠣᠬᠤ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠰᠣᠷᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠣᠷᠭᠠᠰᠤ ᠮᠣᠳᠤ ᠵᠣᠷᠭᠤᠵᠤ ᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠬᠦᠴᠡ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠣᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠬᠤᠣᠷᠲᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠳᠣᠲᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃         ᠬᠡᠲᠡ — ᠬᠡᠲᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠣᠯᠠᠷᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ᠃ ᠬᠡᠲᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠭᠠᠩ ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠬᠤᠷᠣᠭᠤ ᠣᠷᠲᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠣᠭᠤ ᠥᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠰᠠᠪᠬᠠᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠵᠣᠵᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠡᠢ ᠰᠣᠪᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠲᠣᠭᠤᠷ ᠢᠷᠮᠡᠭ  ᠲᠤᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠣᠨ ᠨᠦᠬᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠢᠭᠠᠷᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠰᠠᠷᠢᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠭᠤᠲᠠ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠂ ᠬᠡᠲᠡ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠲᠤ ᠮᠥᠴᠢᠳᠬᠡᠨ ᠢᠷᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠪᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠣᠭᠤᠲᠠᠯᠠᠨ ᠲᠡᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠥᠪᠦᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠣᠭᠤ ᠥᠨᠳᠦᠷ᠂ ᠠᠷᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠬᠤᠷᠣᠭᠤ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠥᠪᠦᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤ ᠨᠣᠭᠤᠯᠣᠨ ᠣᠭᠤᠲᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠡᠪᠬᠡᠵᠦ ᠳᠠᠷᠣᠭᠠᠳ ᠴᠢᠭᠲᠠ ᠪᠣᠶᠣ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡ ᠣᠭᠰᠠᠷᠠᠵᠤ ᠣᠨᠢᠰᠣᠯᠠᠬᠤ  ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠣᠭᠤᠲᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠ ᠬᠤᠵᠢᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠣᠯᠠᠨᠲᠠ ᠴᠣᠬᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠯ ᠴᠠᠬᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠢᠷᠮᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠯᠠ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠪᠰᠡᠭᠡᠷ ᠰᠢᠭ ᠥᠷᠦᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠢᠷᠪᠠᠯ ᠣᠴᠢ ᠦᠰᠦᠷᠴᠦ ᠣᠯᠠ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠣᠩᠭᠤᠰᠣᠨ ᠭᠠᠯ ᠠᠪᠣᠯᠴᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠤᠯᠠ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠴᠢ ᠰᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃         ᠬᠡᠲᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠢᠭᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠢ ᠬᠡᠲᠡᠪᠴᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠡᠲᠡᠪᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠥᠨᠴᠦᠭ ᠲᠤ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠣᠭᠠᠯᠵᠠ ᠬᠡ ᠬᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠬᠠᠪᠬᠠᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠮᠬᠢᠵᠦ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠳᠡᠪᠴᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠰᠡᠨᠵᠢ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠳᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠣᠬᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠲᠡ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠳᠠᠰᠣᠨ ᠣᠭᠤᠰᠣᠷ  ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠲᠣᠶᠢᠭ᠂ ᠭᠠᠩᠰᠠ ᠳᠣᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠵᠤ᠂ ᠣᠭᠤᠲᠠ ᠬᠠᠪᠢᠯᠳᠠᠭᠤ ᠪᠥᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ  ᠪᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠡᠭ᠃         ᠲᠣᠣᠬᠠᠢ — ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠲᠤ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠣᠳ ᠪᠥᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠲᠣᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠣᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠡᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠢᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠦᠳᠡᠭ᠃         ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠲᠣᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠳᠣᠭᠤᠢ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠣᠭᠤᠢ᠂ ᠨᠡᠪᠴᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠡᠶᠢᠯᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠬᠡᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠭᠠᠩᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠮᠤ ᠪᠥᠬᠦᠯᠢ ᠱᠢᠷᠦ ᠰᠢᠬᠢᠳᠭᠡᠨ᠂ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠯᠭᠦᠭᠦᠷ ᠰᠡᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠢᠭᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠭᠴᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠯᠪᠣᠨ ᠬᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠥᠰᠡᠨ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠬᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃         ᠬᠥᠬᠦᠦᠷ — ᠴᠠᠬᠠᠷᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠥᠬᠦᠦᠷ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠴᠣᠬᠠᠭ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠶᠢᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠥᠬᠦᠦᠷ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ᠂ ᠮᠡᠨᠳᠦᠴᠢᠯᠡᠯ ᠵᠣᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠵᠡᠰᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠪᠥᠰᠡᠲᠡᠶᠢᠴᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮᠰᠦᠭ ᠵᠢᠮᠰᠡᠭ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠡᠷᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠴᠠᠬᠠᠷᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠥᠬᠦᠦᠷ ᠨᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠠᠨᠤ᠂ ᠣᠨᠳᠣᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠰ᠂ ᠪᠣᠯᠣᠷ᠂ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠠᠰ᠂ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃         ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠬᠦᠦᠷ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠶᠣᠰᠤ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠨ ᠵᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠥᠬᠦᠦᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠠᠭᠠᠳᠣᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠦᠬᠦᠦᠷ ᠨᠢ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠨ ᠵᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠲᠣᠮᠣᠭᠠᠳᠠᠳ᠂ ᠠᠬᠠᠰ ᠵᠠᠬᠠᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠬᠦᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠠᠳᠬᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠥᠬᠦᠦᠷ ᠢ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠥᠷᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠰᠣᠲᠠᠨ ᠲᠣᠮᠣᠭᠠᠲᠠᠳ ᠢ ᠬᠥᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡᠲᠡᠶᠢᠴᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠬᠦᠦᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠥᠷᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠬᠦᠦᠷ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡᠲᠡᠢ ᠪᠥᠰᠡᠭᠦᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠬᠦᠦᠷ ᠵᠥᠷᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ᠃         ᠬᠥᠬᠦᠦᠷ ᠨᠢ ᠮᠡᠨᠳᠦᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠣᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠨᠣᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠢᠬᠤᠸᠠᠷ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ᠂ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠪᠠ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠳᠠᠲᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠴᠦ ᠬᠥᠬᠦᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠥᠬᠦᠦᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠣᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠬᠥᠬᠦᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠥᠬᠦᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠣᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠣᠨ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡᠲᠡᠬᠢ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠴᠠᠭᠠᠲᠣᠬᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠳᠠᠲᠠᠬᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠬᠥᠬᠦᠦᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠥᠰᠡᠲᠡᠶᠢᠴᠣᠣᠯ ᠬᠥᠬᠦᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠯᠢᠶᠠᠷ ︵ᠱᠣᠣᠮᠠᠰᠠ ᠴᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ︶ ᠲᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠥᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠶᠢᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠪᠥᠰᠡᠭᠦᠶᠢᠴᠣᠳ ᠨᠢ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠥᠰᠡᠭᠦᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠥᠬᠦᠦᠷ ᠨᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠡᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠠᠪᠰᠠᠷᠬᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠃         ᠳᠠᠯᠢᠶᠠᠷ — ᠳᠠᠯᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠬᠦᠦᠷ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠵᠣᠭᠤᠰ᠂ ᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠣᠬᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠢ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠠᠴᠢᠮᠠᠭ ᠣᠭᠤᠲᠠ᠃ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠥᠭᠦᠮ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠤᠷᠲᠣ᠂ ᠰᠥᠭᠦᠮ ᠥᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠶᠤ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠰᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠷᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠯᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠩ ᠳᠤᠨᠢ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠨ ᠢ ᠣᠷᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠳᠬᠤᠵᠣ᠂ ᠳᠣᠲᠣᠷ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠩ ᠳᠤᠨᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯᠯᠠᠵᠤ ᠲᠣᠣᠰᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠣᠰ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠢᠷᠣᠭᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠥᠭᠡᠷᠡᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠠᠵᠢᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠣᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠶᠣᠮᠰᠤᠭ ᠰᠢᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠠᠯᠢᠶᠠᠷ ᠢ ᠪᠥᠰᠡᠲᠡᠶᠢᠴᠣᠣᠯ ᠪᠥᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠩᠨᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠥᠬᠦᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠢᠨᠠᠭᠰᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠲᠠᠵᠤ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃         ᠪᠥᠰᠡᠲᠡᠶᠢᠴᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠣᠬᠤ ᠬᠥᠬᠦᠦᠷ ᠤᠨ ᠣᠭᠤᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠥᠬᠦᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠥᠰᠡᠭᠦᠶᠢᠴᠣᠣᠯ ᠬᠥᠬᠦᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠪᠴᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠯᠭᠦᠵᠦ ᠡᠪᠦᠷᠲᠦᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠣᠭᠤᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠡᠢ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠰᠭᠡᠨ ᠬᠥᠬᠦᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠶᠣᠨ᠂ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠭᠤᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠣᠭᠤᠰᠣᠷ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠥᠬᠦᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯᠯᠠᠨ᠂ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠵᠠᠩᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠣᠭᠤᠰᠣᠷ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠡᠭ᠃ ᠯᠠᠮᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠠᠯᠢᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡ᠂ ᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠣᠨᠳᠣᠤ ᠶᠣᠮ᠃         ᠭᠠᠩᠰᠠ — ᠭᠠᠩᠰᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ᠂ ᠮᠣᠳᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠪᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠦᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠠᠩᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ᠂ ᠵᠡᠰ᠂ ᠭᠠᠣᠯᠢ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠳᠬᠤᠨ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠡᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠬᠡ ᠣᠭᠠᠯᠵᠠ ᠰᠡᠶᠢᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠭᠠᠣᠯᠢ᠂ ᠵᠡᠰ᠂ ᠭᠠᠩ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠠᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠨ ᠭᠠᠩᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠠᠩᠰᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠳᠤ ᠶᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠲᠣᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ᠂ ᠰᠠᠩᠳᠠᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠮᠣᠳᠤ  ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠰᠢᠷ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠣ ᠥᠩᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠠᠩᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠪᠢ ︵ᠰᠣᠷᠣᠭᠤᠯ︶ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠰ᠂ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠠᠰ᠂ ᠮᠠᠨᠤ᠂ ᠱᠢᠷᠦ᠂ ᠬᠤᠪᠠ᠂ ᠲᠡᠨᠢᠭᠢᠷ᠂ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ᠂ ᠥᠭᠡᠭᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃         ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠭᠠᠩᠰᠠ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠯᠠᠮᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ︵ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠯᠡ ᠳᠠᠲᠠᠳᠠᠭ︶ ᠪᠠ ᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠳᠠᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠦᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠭᠠᠩᠰᠠ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠭᠠᠩᠰᠠ ᠳᠠᠲᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠳᠡᠭ ᠵᠣᠷᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠃         ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠶᠤ ᠠᠶᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠣᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠭᠠᠩᠰᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢᠨ ᠠᠴᠠ  ᠪᠠᠨ ᠣᠳᠬᠤᠨ ᠨᠣᠴᠣᠭᠠᠭᠠᠳ ᠬᠡᠳᠦ ᠰᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠨᠴᠣᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠢᠳᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠯᠪᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠵᠦᠯᠭᠦᠵᠦ ᠴᠠᠭᠠᠲᠣᠬᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠪᠡᠶᠡᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠥᠲᠦᠳᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠠᠵᠢ᠃         ᠭᠠᠩᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠳᠡᠢ — ᠠᠭᠲᠠ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠯᠪᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠬᠢᠮᠠᠭᠠᠳᠠᠬᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ  ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠩᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠳᠣᠭᠲᠣᠢ ᠣᠶᠣᠵᠤ᠂ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯᠯᠠᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠣᠰᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠨ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠠᠮᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠣᠲᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠷᠣᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠩᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠳᠡᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠩᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠥᠬᠦ ᠣᠷᠲᠤ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠴᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠨᠠᠷᠢᠪᠲᠣᠷ ᠣᠶᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠠᠰᠣᠲᠠᠶᠢᠴᠣᠳ ᠨᠢ ᠬᠡᠦᠳᠡᠢ  ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠩᠰᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠣᠶᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠷᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠦᠷᠡᠶᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃         ᠲᠠᠮᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠴᠤᠭ — ︽ᠳ᠋ᠠᠯᠢᠤ ᠥᠯᠢᠦ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠸᠠᠷ᠂ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠴᠤᠭ ᠳᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠸᠠᠷ︾ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠬᠠᠷᠴᠣᠣᠯ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠣᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠴᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠴᠤᠭ ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ  ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠷᠠᠲᠠᠢ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠢᠷᠣᠭᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠷᠢᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠯᠵᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠠᠪᠴᠢ᠂ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ᠂ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ᠂ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯᠯᠠᠨ ᠳᠣᠣᠰᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠨ ᠴᠢᠮᠡᠳᠡᠭ         ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠥᠨᠳᠦᠷ᠂ ᠪᠡᠯᠡ ᠵᠣᠵᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡᠲᠡᠶᠢᠴᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠴᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠱᠢᠷᠦ᠂ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠠᠰ ᠰᠢᠭᠢᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠶᠠᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠭᠢᠨᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠯᠪᠣᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠳᠣᠭᠰᠢᠭᠤᠷ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠲᠣᠶᠢᠭ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠰᠡᠳᠭᠡᠭᠦᠷ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠡᠯᠡ ᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠴᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠱᠢᠷᠦ᠂ ᠬᠤᠪᠠ ᠶᠢ ᠴᠣᠭᠤᠯᠲᠣᠨ ᠣᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠥᠪᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠲᠠᠭᠠᠷᠴᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠶᠢ ᠭᠤᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠳᠠᠭ᠃         ᠡᠷᠡᠬᠡᠶᠢᠪᠴᠢ — ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠣᠮᠤ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢᠳᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠬᠡᠶᠢᠪᠴᠢ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠷᠡᠬᠡᠶᠢᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠢᠮᠠᠬᠤ ᠬᠢᠷᠢᠲᠠᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠵᠡᠰ᠂ ᠭᠠᠣᠯᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠶᠤ ᠬᠤᠪᠠ᠂ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠪᠴᠢ᠂ ᠣᠭ᠍ᠶᠤ᠂ ᠣᠨᠳᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠷᠡᠬᠡᠢ ᠬᠤᠷᠣᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠷᠡᠬᠡᠶᠢᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ᠂ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠷᠬᠡᠮ ᠢ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠵᠡᠮᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃  ︽ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠣ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠪᠡ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠥᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号