ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠡᠨᠳᠣᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠮᠵᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/9/24
             ᠮᠠᠡᠳᠤᠯᠠᠬᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠪᠡᠷᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠪᠡ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠥᠯ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ᠃ ︽ᠠᠮᠠᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠰᠢ ᠪᠠᠨ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠷ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠪᠡᠷᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠪᠡ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠭᠠᠵᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠮᠦᠷ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ ᠮᠡᠨᠳᠣᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠮᠦᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠠᠮᠤᠷ ᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠮᠤᠷ ᠡᠷᠢᠬᠦ᠂ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ᠂ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠬᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃           ᠮᠡᠨᠳᠣᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠣᠳᠬᠡᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠣᠷᠳᠠᠯ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠦᠬᠦᠷᠰᠡᠭ ᠲᠣᠳᠣᠨᠣ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠣ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠮᠦᠨ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠮᠡᠨᠳᠣᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠨ ᠶᠣᠰᠣᠷᠬᠠᠭ ᠵᠠᠩ ᠰᠣᠷᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠣᠶᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠡᠨᠳᠣᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠮᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠢᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠡᠨᠳᠣᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠬᠡᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠪᠯᠡᠭᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠦ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠮᠡᠨᠳᠣᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠮᠦᠨ ᠪᠦᠳᠦᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠶᠣᠰᠣ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ︽ᠲᠠ ᠠᠮᠤᠷᠬᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ︖︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠨᠳᠣᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳᠤᠨᠢ ︽ᠰᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠲᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠤᠤ︖︾᠂ ︽ᠰᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠲᠠ ᠠᠮᠦᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ︖︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠲᠤᠨᠢ ᠮᠡᠨᠳᠣᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠦ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠤᠯ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠮᠡᠨᠳᠣᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠳᠣ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠲᠣᠬᠢᠵᠦ ᠮᠡᠨᠳᠣᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠡᠨᠳᠣᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠯᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠨᠴᠣᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠮᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠵᠠᠭᠤᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠵᠦ ᠲᠦᠪ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠣᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠰᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠮᠡᠨᠳᠣᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠨᠠᠰᠣᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠮᠡᠳ ᠨᠢ ᠣᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠰᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠦ ᠲᠡᠪᠡᠯ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠨ ᠣᠷᠢᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠨᠢ ᠣᠨᠣᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠰᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠵᠦᠪ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠯᠳᠣᠯᠣᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠮᠡᠨᠳᠣᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠠᠰᠣ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠂ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠲᠠᠰᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯ ᠣᠨᠣᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠡᠬᠦ᠋ᠢᠰᠭᠢᠨ᠂ ᠵᠦᠪ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠯᠳᠣᠯᠣᠨ ᠮᠡᠨᠳᠣᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠡᠣᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠣᠳ᠂ ᠠᠬᠠᠰ ᠵᠠᠬᠠᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠮᠡᠨᠳᠣᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ︽ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠬᠡᠬᠡ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠤᠤ︖︾᠂ ︽ᠡᠵᠢ ᠠᠮᠤᠷᠬᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ︖︾᠂ ︽ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠤᠤ︖︾᠂ ︽ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ︖︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠣᠷᠢᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠣᠭᠳᠣᠭᠰᠠᠳ ᠲᠠᠢ ᠮᠡᠨᠳᠣᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠠᠶᠢᠯ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠠᠳ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠣᠭᠠᠳ ᠮᠡᠨᠳᠣᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠰ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠮᠡᠨᠳᠣᠯᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠃           ᠮᠡᠨᠳᠣᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠷᠠᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠦ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠭᠤᠷᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠨᠳᠣᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠨᠳᠣᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠦᠯᠦᠪ ᠲᠤᠨᠢ ᠶᠡᠷᠢᠶᠠᠳᠣ ᠮᠡᠨᠳᠣᠴᠢᠯᠡᠯ ᠪᠡ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨᠳᠣ ᠮᠡᠨᠳᠣᠴᠢᠯᠡᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠠᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠰᠦᠬᠦᠷᠡᠵᠦ ᠮᠡᠨᠳᠣᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠦᠬᠦᠷ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠵᠦ ᠮᠡᠨᠳᠣᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠦ ᠮᠡᠨᠳᠣᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠮᠦᠷᠭᠦᠵᠦ ᠮᠡᠨᠳᠣᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠡᠨᠳᠣᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠭᠠᠷ ᠠᠳᠬᠤᠵᠦ ᠮᠡᠨᠳᠣᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠣᠬᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠡᠨᠳᠣᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠡᠨᠳᠣᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠡᠳᠡᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠣᠳᠣᠮ ᠤᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦ᠂ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦ᠂ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦ᠂ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃            ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄   ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠠᠭᠦᠯᠪᠡ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号