ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠳᠣ ︵ᠶᠠᠬᠡ ᠨᠠᠶᠢᠰᠯᠠᠯ︶ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/12
      ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠠ᠂ ᠴᠣᠣᠶᠠᠩ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠲᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠦᠵᠣᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠡᠪᠳᠠᠷᠬᠡᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ 6 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠨᠢ 15 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠪᠠᠷᠤᠬ 12 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠸᠠ ᠶᠢᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠷ ᠤᠠ ︵1215︶ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ︵ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠽᠣ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠨᠠᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠠᠪᠠ︶᠂ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠨᠠᠶᠢᠰᠯᠠᠯ ᠵᠦᠩᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠ᠊ ᠵᠢᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠤᠭᠠᠣᠠ᠂ ᠶᠠᠠᠵᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠭᠦᠬᠡᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠦᠬᠡᠳᠠᠢ ︵ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠽᠦ᠋ᠩ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠨᠠᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠠᠪᠠ︶ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠢ ᠮᠦᠭᠦᠬᠡᠬᠡᠣᠠ᠂ ᠠᠳᠠ ᠵᠦᠩᠵᠸᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠭᠤᠴᠢ ᠨᠣᠶᠠᠠ ᠤ ᠶᠠᠮᠣᠠ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠠ ᠴᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠵᠠᠬᠢᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠢ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠭᠦᠮᠣᠰ ︽ᠶᠠᠠᠵᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠱᠠᠩᠱᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠣᠠ︾ ᠬᠡᠵᠣ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠬᠡ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᡁᠢ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠤᠠ ︵1264︶ ᠳᠤ᠂ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠳᠠᠠ ᠤ ᠵᠦᠩᠳᠣ ᠬᠡᠮᠠᠭᠦ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠷᠭᠦᠬᠡᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠪᠠ᠃ ᡁᠢ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠳᠣᠬᠡᠷ ᠤᠠ ︵1267︶ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠡᠳᠠᠬᠡᠣᠠ ᠲᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᡁᠢ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠤᠠ ︵1272︶ ᠳᠤ ᠲᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠰᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠬᠡᠵᠣ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᡁᠢ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠤᠠ ︵1274︶ ᠳᠤ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠤᠠ ︵1276 ︶ ᠳᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠪᠠᠢ᠃ ᡁᠢ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠤᠠ ︵1285︶ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠩᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠭᠦᠠ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦ ᠶᠢ ᠲᠣᠩᠬᠠᠬᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠬᠢᠪᠠ᠃ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠱᠢᠽᠣ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠦᠯᠣᠪ ᠲᠣᠬᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠬᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠣᠪ ᠲᠦᠯᠣᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠡ ᠨᠢ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠹᠧᠣᠳᠠᠯ ᠡᠷᠢᠠ ᠤ ᠰᠠᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠰᠯᠠᠯ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠭᠦ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠮᠢᠩ ᠲᠦᠷᠣ ᠪᠠ ᠴᠢᠩ ᠲᠦᠷᠣ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠨᠣᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠰᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠴᠣᠬᠴᠠᠯᠠᠵᠣ ᠦᠭᠴᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠣ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠠ ᠤ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠤ ᠲᠠᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠨᠢ ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠴᠠᠩ ᠠᠠ ᠵᠠᠬᠡᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠭᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠨᠢ ᠮᠢᠩ ᠴᠢᠩ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠᠠ ᠤ ᠵᠠᠭᠦᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠨᠢ ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠠ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠮᠸᠠ ᠡᠭᠦᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠸᠡᠭ ᠮᠸᠠ ᠡᠭᠦᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡᠴᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠩᠳᠠᠠ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠮ ᠨᠢ ᠤᠳᠣ ᠴᠣ᠋ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠰᠠᠬ ᠦᠯᠠᠳᠡᠭᠰᠠᠬᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠢ ᠪᠦᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠩᠳᠠᠠ ᠴᠣᠬᠴᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠨᠢ 24 ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠠᠮ︖ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 7600 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠨᠢ 6700 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 50 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣ ᠶᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠠ ᠲᠣᠳᠣᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ︽ᠮᠣᠷᠢᠠ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠠᠮ︾ ᠬᠡᠮᠠᠳᠡᠭ ᠠᠵᠢ᠃ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠨᠢ 3 ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠴᠢᠮ᠃ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠨᠢ ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠭᠦᠪᠡᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠨᠢ ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡᠴᠠᠬᠡ ᠠᠵᠢ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠨᠢ ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠢ ᠠᠠ ᠮᠸᠠ ᠤ ᠡᠮᠣᠨᠠᠭᠦᠷ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠨᠢ ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠬᠤᠸᠠ ᠮᠸᠠ ᠪᠠ ᠰᠢ ᠬᠤᠸᠠ ᠮᠸᠠ ᠵᠠᠬᠡᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠭᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃      ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠳᠠ ᠨᠢ ︵ᠴᠦᠩ ᠲᠢᠶᠠᠠ ᠮᠸᠠ ᠡᠭᠦᠳᠠ︶ ᠪᠠᠷᠤᠬ ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠢ ᠡᡁᠧ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠣ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠡᠭᠦᠳᠠ ᠨᠢ ︵ᠡᡁᠸᠣ ᠽᠠᠢ ᠮᠸᠠ ᠡᠭᠦᠳᠠ︶ ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩ ᠱᠠᠠ ᠴᠠᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠣᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠩᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠤᠯᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠨᠢ ᠤᠳᠣᠬᠢ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠤ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠠᠴᠣ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠣ ᠶᠢ ᠮᠢᠩ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠪᠳᠠᠠ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠡᠪᠳᠠᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤᠷᠣᠮ ᠨᠢ 16 ᠮᠧᠲᠷ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠮᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠲᠠᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠶᠠᠬᠡ ᠵᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠤᠳᠣ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠲᠣᠳᠣᠯᠠᠬᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠵᠢᠩ ᠱᠠᠠ ᠴᠠᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠣ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠢᠯᠠᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠨᠢ 28 ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠵᠠᠮ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠣ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠶᠠᠬᠡ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠵᠠᠮ ᠨᠢ ᠮᠢᠩ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠡᠷᠢᠠ ᠤ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠯᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠠᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠵᠠᠬᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠮ ᠨᠢ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠵᠠᠬᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠵᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠡᠩᠨᠠᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠠᠰᠣᠷᠣ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠠ ᠭᠤᠳᠣᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠶᠠᠬᠡ ᠵᠠᠬᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠨᠢ 25 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠭᠤᠳᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠨᠢ 6~7 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠰᠢ ᠮᠸᠠ ᠵᠠᠬᠡᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠱᠦᠠ ᠴᠸᠡᠭ ᠮᠸᠠ ᠵᠠᠬᠡᠯᠢ ᠭᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠤᠬᠳᠣᠯᠣᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠠ 22 ᠭᠤᠳᠣᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠴᠣᠣ ᠶᠠᠩ ᠮᠸᠠ ᠡᠭᠦᠳᠠ ︵ᠶᠠᠬᠡ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠢ ᠬᠤᠸᠠ ᠮᠸᠠ ᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ︶ ᠠᠴᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᡁᠢ ᠮᠸᠠ ︵ᠶᠠᠬᠡ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠦᠩ ᠿᠸᠠ ᠮᠸᠠ ᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ︶ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠤᠬᠳᠣᠯᠣᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠠ 22 ᠭᠤᠳᠣᠮᠵᠢ ᠡᠩᠨᠠᠷᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠳᠠ ᠤᠳᠣᠬᠢ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠣᠷᠣ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠵᠠᠬᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠣᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠷ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠠᠳᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠬᠡ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠬᠡ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠳᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠭᠤᠣ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠡᡁᠧ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠬᠠᠢ ᠽᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠲᠦᠩ ᠡᡁᠦ᠋ᠢ ᠡᡁᠧ ᠭᠤᠣᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠲᠠᠳᠠᠮᠠᠯ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ᠃ ᠨᠦᠭᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠦᠢ ᠡᡁᠧ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠲᠠᠢ ᠶᠧ ‍ᠣᠣᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠭᠤᠣ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠡᡁᠧ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠣ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ ᠹᠥ᠋ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠪᠤᠯᠠᠬ ᠪᠠ ᠸᠧᠡᠭ ᠱᠠᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠣ ᠶᠢ ᠡᡁᠧ ᠢ ᠮᠸᠠ ︵ᠤᠳᠣᠬᠢ ᠰᠢ ᡁᠢ ᠮᠸᠠ︶ ᠡᠭᠦᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠳᠠᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠢ ᠱᠦᠢ ᠲᠠᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠬᠡᠣᠠ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠤᠷᠣᠰᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠫᠢᠡᠭ ᠬᠣ᠋ ︵ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠪᠦᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ︶ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠱᠢ ᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠰᠢᠭ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠦᠩ ᠡᡁᠦ᠋ᠢ ᠡᡁᠧ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠢ ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠢ ᠠᠠ ᠮᠸᠠ ᠡᠭᠦᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠣᠭᠤᠷ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠲᠠᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠷᠣᠰᠣᠠ ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠣᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠᠰᠢ ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠩ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠲᠦᠩ ᠡᡁᠦ᠋ᠢ ᠡᡁᠧ ᠬᠡᠵᠣ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠣᠭ᠍ᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠦᠩ ᠡᡁᠦ᠋ᠢ ᠡᡁᠧ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠬᠤᠳᠠᠠ ᠤ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠦᠠᠴᠦᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠨᠢ 27᠂ 5 ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠴᠢᠮ᠃ ᠶᠢᠨ ᠱᠦᠢ ᠡᡁᠧ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠯ ᠤᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠣᠮᠳᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠨᠢᠪᠠ᠃ ᠶᠢᠨ ᠱᠦᠢ ᠡᡁᠧ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠢ ᠢᠣᠢ ᠴᠢᠣᠸᠠᠠ ᠱᠠᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠤ ᠤᠰᠣ ᠶᠢ ᠡᡁᠧ ᠢ ᠮᠸᠠ ᠡᠭᠦᠳᠠᠠ ᠤ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ 120 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠮᠧᠲᠷ ᠵᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠳᠠᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠭᠤᠣ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠᠰᠢ ᠮᠣᠷᠦ᠋ᠢᠯᠭᠠᠭᠠᠣᠠ᠂ ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠩ ᠵᠢᠩ ᠭᠤᠳᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠣᠬᠡᠣᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠶᠧ ‍ᠣᠣᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠴᠦᠩ ᠲᠢᠶᠠᠠ ᠮᠸᠠ ᠡᠭᠦᠳᠠᠠ ᠤ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠵᠸᠣ ᠴᠢᠶᠣᠣ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠣᠭᠤᠷ ᠵᠠᠭᠦᠠᠰᠢ ᠲᠦᠩ ᠡᡁᠦ᠋ᠢ ᠡᡁᠧ ᠭᠤᠣᠯ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠵᠣ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠᠰᠢ ᠮᠣᠷᠦ᠋ᠢᠯᠭᠠᠭᠠᠣᠠ᠂ ᠲᠠᠢ ᠶᠧ ‍ᠣᠣᠢ ︵ᠤᠳᠣᠬᠢ ᠪᠸᠢ ᠬᠠᠢ︶ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠠ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣᠣᠭᠤᠷ ᠤᠰᠣ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ᠄ 1969 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠰᠢ ᡁᠢ ᠮᠸᠠ ᠡᠭᠦᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠠᠰᠠᠷ ᠢ ᠡᠪᠳᠠᠯᠠᠠ ᠨᠣᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᡁᠧ ᠢ ᠮᠸᠠ ᠡᠭᠦᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠯᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠ ᠡᠭᠦᠳᠠᠠ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤ ᡁᠢ ᠵᠸᠡᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠤᠠ ︵1358︶ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠢᠴᠢᠬᠡᠰᠣ ᠶᠢ ᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠨᠣᠷᠠᠭᠠᠬᠳᠠᠵᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠡᠭᠦᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠯᠠ ᠦᠯᠠᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠪᠳᠠᠷᠬᠡᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠠ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 22 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠡᠭᠦᠳᠠᠠ ᠬᠤᠩᠬᠢᠯ ᠨᠢ 9᠂ 92 ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠳᠣ᠂ 4᠂ 62 ᠮᠧᠲᠷ ᠦᠷᠬᠡᠠ᠂ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠨᠢ 6᠂ 68 ᠮᠧᠲᠷ ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠨᠢ 4᠂ 56 ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠳᠠᠠ ᠠᠰᠠᠷ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠣᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤᠰᠣ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠣᠠ ᠡᠭᠦᠳᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠠᠪᠠ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦ᠋ ᠡᠭᠦᠳᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠩᠬᠡᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠪᠦᠮᠪᠤᠬᠡᠯᠢᠭ ᠬᠠᠪᠠᠭᠠᠰᠣ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠡᠭᠦᠳᠠᠠ ᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠤᠬᠯᠠᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠦᠯᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠬᠡ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠠᠴᠠ 3 ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣᠣᠭᠤᠷ ᠤᠰᠣ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠰᠣᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠰᠣ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠪᠦᠳᠣᠠ ᠦᠯᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠤᠰᠣᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠬᠡᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠲᠣᠭᠤᠰᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠭᠰᠡᠠ ᠪᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠮᠦᠷ ᠱᠣᠷᠣᠯᠵᠢᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠣ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠰᠠᠷᠠᠯᠵᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠰᠣᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠷ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠬᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠣᠯᠵᠢᠠ ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠪᠢᠰᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠰᠦᠩ ᠲᠦᠷᠣ ᠪᠠ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠭᠤᠯ ᠬᠠᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠳᠡᠭ ᠨᠠᠶᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠵᠠᠬᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠰᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠰᠣᠪᠠᠬ ᠢ ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ ᠰᠾ ᠭᠤᠳᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ︖ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠣᠯᠵᠢᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡᠯᠠᠠ ᠰᠠᠭᠠᠵᠣ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠢᠯᠠ ᠰᠣᠪᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 1 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠭᠦᠠ ᠨᠢ 1᠂ 65 ᠮᠧᠲᠷ᠃ ᠫᠢᠡᠭ ᠽᠧ ᠮᠸᠠ ᠡᠭᠦᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠶᠠᠬᠡ ᠵᠠᠬᠡᠯᠢ ︵ᠤᠳᠣᠬᠢ ᠹᠥ᠋ ᠴᠸᠡᠭ ᠮᠸᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠵᠠᠬᠡᠯᠢ︶ ᠶᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠᠯᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠰᠣᠪᠠᠬ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠷᠳᠣᠯᠵᠢᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠣ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠠ ᠪᠠᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠣᠪᠠᠬ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠯᠵᠣ ᠦᠯᠠᠳᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ︽ᡁᠢ ᠡᡁᠧ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠠ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠣᠷ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠠ ᠯᠢᠣ ᠰᠠᠠ︾ ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠪᠢᠴᠢᠬᠡᠰᠣ ᠦᠯᠠᠳᠡᠭᠰᠠᠬᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠣᠠ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ᠄ ᠶᠠᠬᠡ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠤᠷᠣᠠ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠶᠢᠩ ᠹᠠᠩ ᠭᠤᠳᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠪᠦᠳᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠬᠡᠷ ᠢ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠢᠯᠠᠷᠬᠡᠢ᠃ ᠡᠮᠣᠨᠠᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠠ ᠬᠡᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠴᠢᠬᠢᠠ ᠬᠡᠷ ᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ︽工︾ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠣ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠦᠷ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠳᠣ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠨᠢ ᠰᠦᠩ᠂ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤᠨᠢ ᠲᠠᠶᠢᠬᠡᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠬ ᠯᠦᠩ ᠹᠥ᠋ ᠭᠦᠩ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤᠨᠢ ᠲᠠᠶᠢᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠬ ᠰᠢᠩ ᠱᠸᠡᠭ ᠭᠦᠩ ᠤᠷᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠤᠯ ᠶᠠᠬᠡ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠰᠯᠠᠯ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠰᠠ ︽ᠬᠠᠨᠪᠠᠯᠢᠬ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号