ᠶᠠᠬᠡ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/12
      ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠠ ᠤᠪᠤᠬᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠤᠷᠣᠬᠳᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠣᠭᠦᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠬᠴᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠹᠸᠣᠳᠠᠯ ᠸᠠᠩᠳᠣ ᠲᠦᠷᠣ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ︽ᠦᠠ︾ ︵ᠶᠣᠸᠠᠠ︶ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ 1206 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠴᠢ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠠ ᠨᠢ ᠦᠬᠡᠳᠠᠢ᠂ ᠭᠦᠶᠦᠭ᠂ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠠ᠂ ᠤᠷᠢᠣᠠ ᠬᠤᠵᠢᠣᠠ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠢ ᠮᠦᠭᠦᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠳ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠣᠠᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1259 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠨᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠠᠷᠢᠬᠤᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠣ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠡᠴᠣᠰ ᠲᠤᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠶᠠᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠠᠳᠠ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠠ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠬᠢ ᠹᠸᠣᠳᠠᠯ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠴᠣ᠂ ᠲᠦᠪ ᠲᠤ ᠲᠦᠪᠯᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠢᠷᠠᠭᠦᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠦᠯᠳᠠᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠦᠪ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠦᠩᠱᠣ ᠮᠣᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠭᠦᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠵᠣᠷᠭᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠣᠶᠠᠣᠠ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠳᠠᠰ᠂ ᠮᠠᠷᠬᠡᠣᠠ ᠢ ᠴᠣᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ᠂ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠩᠭᠦᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ᠂ ᠦᠢᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠢ ᠲᠣᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠠ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠲᠤ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠴᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠩᠭᠦᠢ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠣᠠᠬᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠳᠠᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠵᠦᠩ ᠲᠦᠩ᠂ ᡁᠢ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠠᠷ 10 ᠮᠣᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠠ᠂ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠦᠯᠬᠡ᠂ ᠹᠥ᠋᠂ ᠵᠸᠣ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠸᠠᠩᠳᠣ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠦᠯᠠᠳᠠᠬᠡᠪᠠ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠴᠦᠯᠬᠡ᠂ ᠹᠥ᠋᠂ ᠵᠸᠣ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠣᠭᠠᠴᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠮᠦᠠ ᠤᠷᠣᠰᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠭᠤᠴᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠰᠢᠭᠦᠭᠦ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠰᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠸᠠᠩ ᠪᠤᠶᠣ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠡᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠠ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡᠯᠠᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠰᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠣ᠂ ᡁᠢ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠤᠠ ︵1272︶ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠬ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠵᠦᠪᠬᠡᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡᠴᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠬᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠲᠠᠭᠦᠯᠳᠠᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠭᠦᠯᠠᠷ ᠲᠦᠪ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠣ ᠠᠴᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠦᠪ ᠲᠤ ᠲᠦᠪᠯᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠶᠠᠬᠡᠪᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠢ ᠨᠠᠩ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠠᠳᠠ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠣ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠳᠣ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠰᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠸᠠᠩᠳᠣ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ ︽ᠵᠢᠷᠣᠬᠠᠢᠢᠳᠣ ᠨᠣᠮ︾ ᠳᠠᠬᠢ ︽大 哉乾元︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠤᠣᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠶᠣᠸᠠᠠ ︵ᠳ᠋ᠠᠢ ᠶᠣᠸᠠᠠ︶ ᠬᠡᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠶᠢᠳᠣ ︵ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ︶ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠰᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠦᠯᠳᠠᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ ᠴᠢᠩᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠢ ᠨᠢᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠭᠦ ᠲᠠᠶᠢᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᡁᠢ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠤᠠ ︵1274︶ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠪᠠᠶᠠᠠ ᠢ ᠲᠦᠩᠱᠣᠸᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠠᠠ᠂ 20 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠴᠠᠷᠢᠭ᠍ᠯᠡᠠ᠂ 1276 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠯᠢᠠ ᠠᠠ ︵ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠵᠸᠣ︶ ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠢ ᠮᠦᠭᠦᠬᠡᠪᠠ ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠠᠳᠠ ᠬᠠᠶᠢᠳᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠸᠠᠩ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠣᠩᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠬᠡᠪᠠᠷ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠤᠰ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠠ᠂ ᠠᠨᠨᠠᠠ᠂ ᠪᠢᠷᠮᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃        1294 ᠤᠠ ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠨᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠤᠮᠪᠤᠯᠣ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠠᠣᠠ᠂ ᠴᠧᠩᠽᠦ᠋ᠩ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠴᠣᠯᠠ ᠨᠢ ᠦᠯᠵᠠᠶᠢᠳᠣ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠦᠯᠵᠠᠶᠢᠳᠣ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠶᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠣᠠᠬᠡᠭᠦ ᠲᠠᠶᠢᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠬᠰᠣᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠳᠣ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠲᠣᠸ᠎ᠠ ᠬᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠪᠠᠯᠭᠠᠠ ᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠣᠠᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠣᠠᠭᠦᠵᠣ᠂ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠲᠠᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠩᠬᠡᠯᠠᠭᠦ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳ᠋ᠠ ᠳ᠋ᠧ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠤᠠ ︵1307︶ ᠳᠤ᠂ ᠴᠧᠩᠽᠦ᠋ᠩ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠨᠠᠰᠣ ᠨᠦᠭᠴᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠰᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠣ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠯᠦᠭ ᠬᠠᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᡁᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠤᠠ ︵1311︶ ᠳᠤ ᠦᠽᠦ᠋ᠩ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠨᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠲᠠᠭᠦᠣ ᠠᠶᠣᠷᠪᠠᠯᠪᠠᠣᠠ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠣ᠂ ᠿᠸᠠᠽᠦ᠋ᠩ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠴᠣᠯᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠶᠠᠠᠳᠣ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠤᠶᠠᠠᠳᠣ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠠ ᠢ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠭᠦᠨᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ᠂ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠲᠦᠷᠣ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠠ ᠢᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠤᠠ ︵1320 ᠤᠠ︶ ᠳᠤ ᠿᠸᠠᠽᠦ᠋ᠩ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠨᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠢᠩᠽᠦ᠋ᠩ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠰᠢᠳᠢᠪᠠᠯᠠ ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠴᠣᠯᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠬᠡᠠ ᠬᠠᠭᠠᠠ︶᠂ ᠲᠠᠢ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠶᠢᠰᠣᠠᠳᠠᠮᠣᠷ᠂ ᠸᠧᠠᠽᠦ᠋ᠩ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠦᠭᠳᠠᠮᠣᠷ ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠴᠣᠯᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠣ ᠬᠠᠭᠠᠠ︶ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠣᠠ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠬᠡ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠴᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠨᠢ ᠱᠦᠠ ᠳ᠋ᠢ ︵ᠡᡁᠦ᠋ᠢᠽᠦ᠋ᠩ ᠬᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠴᠣᠯᠠ ᠨᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠣ ᠬᠠᠭᠠᠠ ︶ ᠲᠣᠭᠤᠠᠳᠠᠮᠣᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠬᠡ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠶᠢᠳᠣ ᠡᠵᠠᠯᠡᠭᠳᠠᠭᠦ ᠭᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ 14 ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠣ᠂ 163 ᠵᠢᠯ ᠲᠣᠬᠳᠠᠨᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ 10 ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠣ᠂ 98 ᠵᠢᠯ ᠲᠣᠬᠳᠠᠨᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠴᠠᠬᠡᠠ ᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠣ᠂ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠬᠡ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠲᠠᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠪᠧᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ᠂ ᠶᠦᠠᠨᠠᠠ ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠬᠤᠽᠠᠺ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠶᠠᠬᠡ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠨᠢ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠷᠣᠨᠠᠳᠠᠬᠢᠠ ᠦᠷᠣᠨᠠᠳᠠᠬᠢᠠ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠳᠣᠣᠠᠬᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠠᠴᠣ ᠤᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠳᠣᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠵᠠᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠱᠠᠯᠢᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠬᠡᠭᠦ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ᠂ ᠨᠣᠶᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠯ ᠲᠣᠷᠦ᠋ᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠵᠦᠷᠢᠴᠠᠯ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠢ ᠡᠳᠣᠷ ᠢᠷᠠᠭᠦᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠣᠭᠦᠰᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠢᠪᠢᠭᠤᠯᠣᠠ᠂ ᡁᠢ ᠵᠸᠡᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠲᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠤᠠ ︵1355︶ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠤᠰᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠴᠣ᠂ 1368 ᠤᠠ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠶᠢᠳᠣ ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠱᠦᠠ ᠳ᠋ᠢ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠠᠴᠠ ᠤᠬᠤᠷᠢᠠ ᠭᠠᠷᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠠᠴᠣ ︽ᠶᠣᠸᠠᠠ︾ ᠬᠡᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠣᠬᠡᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号