ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ︵ᠭᠤᠷᠪᠠ︶
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/13
                           ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠱ᠊  ᠲᠥᠩᠰᠢᠭ  
     ᠣᠳᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠴᠢᠬᠠᠪᠠ      ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᡁᠢ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠱᠠᠩᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠣᠳᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠨ ᠵᠠᠮᠠᠯᠠ — ᠳ᠋ᠢᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠣᠭᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠣᠳᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠨᠢ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠣᠭᠤᠯᠠᠩ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠣ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠢ ᠲᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠠᠯᠢ ᠴᠦ ᠲᠦᠷᠦ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ᠂ ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠣᠳᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠴᠠᠭ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ᠂ ᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠵᠢᠷᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ 14 ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠵᠠᠮᠠᠯᠠ — ᠳ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠳᠣ ᠵᠠᠭᠪᠣᠷ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠣᠷ᠂ ᠣᠷᠳᠣᠷᠢᠭ ᠦᠷᠭᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ᠂ ᠣᠳᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠪᠣᠷ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠣᠷ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠳᠣᠷᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠪᠠ ᠵᠠᠭᠪᠣᠷ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠦ ᠣᠳᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠱᠠᠳᠣᠨ᠎ᠠ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠰᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠨᠡᠭᠦᠷ᠂ ᠨᠠᠷᠠ ᠭᠭᠢᠷᠳᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ 13 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠣᠯᠵᠣ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷᠯᠠᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠳᠣᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠨᠢ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ 1464 ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠨ 2500 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃         ᠱᠠᠩᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 27 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠨ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠮᠦᠷᠡᠨ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠣᠰᠣ᠂ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ᠂ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠣ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠳᠡ ᠬᠢᠵᠦ ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠬᠴᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠳ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ︽ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ︾ ᠢ ᠵᠢᠷᠣᠵᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠬᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠷᠠᠲᠤᠭᠰᠡᠡ ︽ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠢᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠠ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠳᠤ ᠲᠦᠬᠡᠬᠡᠡ ᠦᠭᠴᠦ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠡᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡᠡ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠬᠰᠡᠡ ᠠᠩᠬᠠᠲᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠤᠲᠤᠠ ᠤᠷᠤᠠ ᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠡ ᠤ ᠡᠷᠲᠡᠮᠲᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠤ ᠰᠤᠲᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦᠠᠭ ᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠲᠤᠯᠤᠲᠤᠭᠠᠷ ᠤᠠ ᠳᠤ ︽ᠴᠠᠭ ᠢ ᠮᠡᠲᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠡᠲᠤᠯᠡᠪᠡ᠃ ︽ᠴᠠᠭ ᠢ ᠮᠡᠲᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ︾ ᠨᠢ ᠬᠡᠲᠤᠠ ᠮᠢᠩᠭᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠤᠠ ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠷᠠᠮᠲᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠪᠴᠢᠠ᠂ ᠤᠠ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠦᠲᠤᠠ ᠪᠦᠲᠤᠭᠡᠭᠰᠡᠡ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡᠡ ᠤᠲᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠯᠤᠲᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠨᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠠ ᠡᠷᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠤᠲᠠᠲᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠨᠢ 365. 2425 ᠡᠲᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠤᠲᠤᠬᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠤᠲᠤᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠡ 26 ᠰᠧᠺᠦ᠋ᠨ᠋ᠳ᠋ ᠵᠦᠷᠢᠭᠰᠡᠡ ᠲᠡᠲᠤᠢ᠃ ᠭᠠᠯᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠴᠠ 300 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠡᠡ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠲᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠠ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠠ ᠡᠩᠨᠡᠬᠡᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠡ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠲᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠡ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠤᠲᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠲᠡᠮᠲᠡᠳ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠲᠤᠠ ᠤᠷᠤᠠ ᠤ ᠰᠤᠲᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠡᠡ ᠲᠡᠤᠭᠡᠡ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠦᠬᠡᠡ ᠶᠠᠷᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤ᠋ ᠴᠢᠩ ᠭᠧ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠳᠡᠭᠢᠨ ᠨᠤᠷᠱᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠢᠷᠳᠢᠡᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠡ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠰᠤᠲᠤᠯᠤᠯ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠨᠠᠭᠠᠲᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠡ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠠᠲᠤᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠵᠡ⁈
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号