ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ︵ᠳᠥᠷᠪᠡ︶
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/13
                        ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠱ᠊  ᠲᠥᠩᠰᠢᠭ  
     ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠲᠤᠠ ᠪᠠ ᠪᠤᠷᠤ ᠤᠷᠲᠤᠠ      ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠲᠤᠠ᠂ ᠪᠤᠷᠤ ᠤᠷᠲᠤᠠ ᠪᠤᠯ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ︵ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ︶ ᠲᠠᠬᠢ ᠤᠷᠲᠤᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠴᠤᠳ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠢᠰᠡᠬᠡᠢ ᠤᠷᠲᠤᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠲᠤᠠ ᠪᠤᠷᠤ ᠤᠷᠲᠤᠠ ᠬᠡᠲᠡᠭ᠃ ᠡᠷᠢᠶᠠᠠ ᠬᠦᠯᠲᠤᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠡᠬᠦᠯᠡᠡ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠵᠥ᠂ ᠰᠠᠴᠤᠬᠲᠤ ᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠰᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠦᠡᠲᠦᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠲᠤᠠ᠂ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠨᠤᠯᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭᠠᠠ ᠲᠤᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠭᠡᠪᠢᠰ᠂ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠲᠤᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠪᠤᠷᠤ ᠤᠷᠲᠤᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃   ᠠᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠡᠵᠡᠡ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠠ ᠰᠠᠶᠢᠳ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠲᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠮᠲᠡᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ᠂ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠲᠠᠳ᠂ ᠠᠶᠠᠠᠴᠢᠠ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠠ᠂ ᠬᠤᠯᠠ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠲᠤᠠ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠳᠤ ᠵᠢᠰᠤᠮ ᠬᠤᠷᠢᠮ᠂ ᠵᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠵᠦ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠲᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠶᠢᠯᠲᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠲᠤᠠ᠂ ᠪᠤᠷᠤ ᠤᠷᠲᠤᠠ ᠢ ᠲᠤᠲᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠢᠶᠠᠮᠠᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠲᠠᠲᠠᠮᠠᠯ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠡᠵᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠬᠠᠯᠲᠠ ᠵᠡᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠦᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠠ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠠ ᠠᠩᠬᠢᠯᠦᠮ᠎ᠠ ᠴᠠᠴᠡᠭ᠂ ᠠᠭᠠᠷᠤ ᠽᠠᠠᠲᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠠᠠ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠷᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠲᠡᠭᠡᠡ ᠤᠮᠲᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠮᠲᠠ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ  ᠭᠤᠸ᠎ᠡ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠡᠡ ᠠᠵᠢ᠃        ᠴᠤᠯᠴᠠᠩ ᠴᠠᠶᠢᠵᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ       ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠢᠬᠦᠠ ᠤᠷᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠦᠲᠡᠡ ᠭᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠠ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠰᠬᠠᠠ ᠪᠠᠷᠢᠲᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠦᠲᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠶᠠᠲᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠧ᠎ᠠ ᠦᠨᠡᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠠ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠰᠢᠷᠭᠤᠯᠠᠠ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠠ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠦᠢᠯᠡᠲᠤᠯ ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠭ᠃ ᠶᠤᠸᠠᠠ ᠬᠦᠷᠦᠠ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠱᠠᠩᠲᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠡᠬᠦᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠪᠦᠷᠢ ᠴᠤᠯᠴᠠᠩ ᠴᠠᠶᠢᠵᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠲᠠᠶᠢᠰᠤᠠ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠠ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠲᠡ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷᠢᠲᠠᠭ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠦ ᠴᠤᠯᠴᠠᠩ ᠴᠠᠶᠢᠵᠠ ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠡᠡ ᠨᠢ ᠱᠠᠩᠲᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠡ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠡᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠭ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠡᠡ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠲᠡᠮᠲᠡᠡ ᠰᠤᠲᠤᠯᠭᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠦ ᠰᠤᠨᠢᠨ᠃ ᠶᠤᠸᠠᠠ ᠭᠦᠷᠤᠨ ᠮᠦᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠵᠤ᠂ ︽ᠭᠡᠶᠢᠪᠤᠡᠭ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ︾᠂ ︽ᠵᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ︾᠂ ︽ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠰᠠᠯᠡᠩ︾ ᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠪᠡᠯ ︽ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠶᠡᠷᠤᠨᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠭᠦᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠯᠠ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ᠃ ᠠᠷᠠᠢ ᠦᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠠᠳᠠ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠳᠤᠮᠤᠬ ᠯᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠢᠵᠠ᠃ ︽ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠭᠦᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡ︾ ᠳᠤ 167 ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠴᠢᠩ ᠭᠦᠷᠤᠨ ᠤ ᠦᠶᠡᠰ 108 ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠠᠵᠢ᠃ ᠡᠴᠤᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠥ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠢ ᠨᠤᠷᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠯᠤᠨ ᠨᠤᠤᠷ ᠲᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠭᠡᠶᠢᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤᠷᠤᠮ ᠢ ᠨᠤᠷᠠᠭᠠᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠤᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠤᠷᠠᠭᠠᠵᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠭᠡᠶᠢᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ︽ᠡᠭᠦᠳᠤᠯᠳᠡ︾ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠦ᠋ᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠯ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠢᠷᠸ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠤ⁈ ︽ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠭᠦᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡ︾ ᠳᠤ ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ 72 ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠮᠠᠯᠳᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ 60 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠪᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ᠂ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠦᠷᠢᠭᠦ ᠨᠢ ᠪᠤᠢ᠃ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠨ ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ︽ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ︾ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠡ ︕  ᠠᠳᠠ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠭᠦᠨᠳᠤᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠤᠨ ᠢ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠭᠦᠷᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ᠂ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠦᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠪᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠭᠡᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠶ᠎ᠡ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号