ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠨᠠᠶᠢᠰᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/12/6
             ᠶᠠᠬᠡ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠨᠠᠶᠢᠰᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠣᠭᠤᠠ ᠭᠦᠬᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠲᠦᠪ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠᠰᠢ 28  ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠵᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠱᠠᠩᠳᠣ ᠭᠤᠣᠯ ︵ᠯᠣᠸᠠᠠ ᠡᡁᠧ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ︶ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ  ᠭᠦᠪᠡᠬᠡ ᠳᠠᠬᠢ ︽5 · 1︾ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠣᠠ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ︽ᠵᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠱᠢᠽᠣ ᠬᠠᠭᠠᠠ  ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠲᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ  ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ 2200 ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠳᠣ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠ᠂  ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠ ᠴᠠᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠬᠤᠳᠠ ᠬᠡᠵᠣ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ  ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠬᠤᠳᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ᠃ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠢ ᠪᠤᠯᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠲᠣᠭᠤᠰᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠰᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ᠂ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ  ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠲᠦᠪ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠭᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ  ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠲᠠᠷᠳᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠮ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠦᠪ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ 8 ᠮᠧᠲᠷ ᠦᠠᠳᠣᠷ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠬᠠᠩᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠶᠣᠮ᠃ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ 170 ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠳᠣ᠂  ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ 55 ᠮᠧᠲᠷ ᠦᠷᠬᠡᠠ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠣᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠠᠴᠠ  ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠳᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠣᠠ  ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠷᠪᠢᠠ᠂ ᠬᠡᠪ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠬᠠᠷᠰᠢ᠂ ᠠᠰᠠᠷ ᠲᠠᠬᠳᠣ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢ  ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠬᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠣ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ  ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠬ ᠬᠢᠴᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠣᠩ ᠪᠠᠳᠣ ᠪᠠᠬᠢ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠭᠦᠳᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ  ᠡᠭᠦᠳᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠳᠠᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠣᠩ ᠠᠷᠪᠢᠠ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤᠨᠢ ᠶᠠᠬᠡ  ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃  ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠨᠣᠶᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠬᠠᠷᠰᠢ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠬᠡᠶᠢᠣᠠ᠂ ᠪᠤᠮᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ᠂  ᠺᠦᠩᠽᠢ ᠪᠤᠬᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ᠂ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠬᠡᠶᠢᠣᠠ᠂ ᠡᠯᠳᠠᠪ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯᠠᠰ ᠬᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠣᠰ  ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠴᠠᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠬᠤᠳᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠬᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠡᠭᠰᠢ  ᠦᠠᠴᠣᠭ᠍ᠳᠣ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠮᠣᠰᠣᠠ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠩᠳᠠᠠ ᠴᠣᠬᠴᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠪᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠣᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠡᠭᠦᠳᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠭᠦᠳᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠳᠠᠠ  ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠮ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂  ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠯᠳᠠᠪ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠴᠠᠴᠡᠭ ᠮᠣᠳᠣ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠ᠂ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠬᠳᠣ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ  ᠵᠢᠭᠦᠷᠳᠠᠠ ᠢ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠨᠣᠶᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠠ ᠴᠠᠩᠬᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠵᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠠᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠲᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠯᠣᠰ ᠲᠠᠬᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ  ᠲᠣᠪᠤᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠢ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠯᠢᠠ ᠴᠣᠬᠴᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂  ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠠ ᠲᠠᠪᠠᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠬᠢ  ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号