ᠳᠠᠰᠢᠨᠠᠮᠵᠢᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/8/7
ᠳᠠᠰᠢᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ︵1909~ 1996 ᠣᠨ︶᠂ ᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠹᠣᠰᠧ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ︵ᠣᠣᠯ ᠨᠣᠲᠤᠭ ᠨᠢ ᠡᠮᠴᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠱᠠᠪᠢᠨᠠᠷ ᠠᠶᠢᠯ︶᠃1939~ 1940 ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠬᠠᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠨ ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃1940~ 1946 ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠧ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠬᠤᠸᠠ ᠳ᠋ᠧ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠭᠤᠵᠤ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃1946 ~ 1947 ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ 4 ᠳ᠋ᠣᠭᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ 32 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠴᠢ᠂ ᠳᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠰᠢᠨᠠᠮᠵᠢᠯ 1944 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠳᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠴᠢᠰᠤ ᠣᠷᠣᠰᠬᠠᠵᠤ ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠠᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠣᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ 4 ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠥᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷᠴᠣᠳ ᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠨ ᠬᠥᠬᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠤ ᠵᠦᠰᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠠᠮ ᠲᠥᠷᠦ  ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠯᠠ ᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠰᠢᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠣᠷᠵᠢᠷᠠᠪᠳᠠᠨ᠂ ᠠᠮᠣᠷᠮᠡᠨᠳᠦ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯᠲᠤ᠂ ᠣᠶᠣᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌᠂ ᠠᠭᠲᠣᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠣᠳᠨᠠᠮᠰᠡᠷᠡᠩ᠂ ᠴᠡᠪᠡᠭᠵᠡᠪ᠂ ᠰᠣᠳᠨᠠᠮᠳᠠᠷᠵᠠ᠂ ᠵᠠᠯᠪᠢᠨᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠲᠦ᠂ ᠷᠠᠰᠢᠨᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠫᠧᠯᠵᠢ ᠨᠠᠷ᠂ ︽ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠥᠷᠭᠦᠳ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ︽ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ  ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ︾ ᠳᠤ ︽ᠮᠣᠷᠢᠲᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠣᠷ ᠳᠠᠰᠢᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠢ ᠮᠥᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠣᠷᠠᠰᠣᠮᠵᠢ︾ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠣᠷᠠᠳᠪᠠᠯ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠮᠡᠲᠦ᠄ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠢ ᠨᠢ ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠣ᠊ ᠵᠢᠶᠠ ᠼᠦᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠳᠣᠰᠬᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠠᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠪᠣᠷᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ᠋ ᠡᠭᠴᠡ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ︽ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠭᠳᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠢ ᠶᠢ  ︽ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠭᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠣᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠤᠷᠢ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠴᠢ ᠵᠢᠤ ᠫᠦ᠋ᠯᠧᠮᠶᠣᠲ ᠢ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠭᠦᠶᠦᠳᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠦᠷᠴᠢᠨ ᠫᠣᠣᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠶᠢᠰᠣᠨ  ᠢ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠢᠶᠠᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠨᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠣᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠥᠯᠦᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠪᠠᠭᠠᠲᠣᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠩᠬᠠᠭᠠᠷ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠲᠡᠨᠢᠭᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠪᠣᠷᠤ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠣᠯᠴᠢᠩ ᠰᠢᠷᠪᠣᠰᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠩᠭᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠪᠥᠬᠦ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ︽ᠳ᠋᠊ ᠬᠦᠬᠦ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠳᠦ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯᠲᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠨ᠂ ᠣᠰᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠰᠣᠨ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ︵ᠬᠤᠯᠠ ᠫᠣᠣᠳᠠᠵᠤ ᠣᠰᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ︶᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠢᠯᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠪᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠣᠬᠢᠵᠤ ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠰᠣᠨ ᠨᠢ 26 ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠭᠠᠷᠠᠮᠣᠰᠦ᠋ᠩᠷᠣᠪ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠴᠢ ︵ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠣᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠣᠭᠠᠳ ᠬᠥᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠬᠤᠷᠣᠭᠤ ᠨᠢ ᠬᠥᠯᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠷᠪᠣᠰᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠮᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ︶ ᠳᠣᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠴᠣᠷᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠮᠣᠷᠳᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠨᠳᠣᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋᠊ ᠭᠦᠬᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠮᠡᠭᠴᠡ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠳ ᠮᠣᠷᠢ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠬᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠶᠢᠰᠣᠨ ᠶᠠᠭ ᠨᠡᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳᠴᠤ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠬᠡᠳᠦ ᠫᠣᠣᠳᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠳᠠᠶᠢᠰᠣᠨ ᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠳᠦ ᠶᠢ ᠣᠨᠠᠭᠠᠵᠤ‌ᠭᠠᠷᠠᠮᠣᠰᠦ᠋ᠩᠷᠣᠪ ᠢ ᠠᠪᠣᠷᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃1947 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠲᠡᠮᠦᠷᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠰᠢᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠶᠢᠰᠣᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠳᠣᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ︽ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤ᠂ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦ︕︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨᠲᠡ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯ ᠮᠣᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠣᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤᠯᠠᠷ᠂ ᠳᠠᠰᠢᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠭᠠᠷᠣᠮᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠥᠷᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠵᠢᠰᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠴᠠᠪᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠰᠤ ᠣᠶᠢᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠫᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠤᠢ ᠳᠠᠰᠣᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠢᠯᠳᠦᠨ ᠤ ᠣᠷᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠵᠣᠭᠰᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠰᠢᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠶᠡᠷᠦ  ᠨᠢ ᠲᠥᠷᠦᠯᠬᠢ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠳᠣᠷᠪᠢ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ ᠦᠦ︖ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠢᠯᠲᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠦᠦ︖ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠩᠬᠡᠭᠡ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ᠃ ᠳ᠋᠊ ᠭᠦᠬᠦ 1947 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠠᠪᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠥᠷᠭᠡᠵᠢᠵᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠠᠷᠪᠢᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠮᠪᠣᠵᠠᠪ ᠢ ᠳᠠᠰᠢᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠨ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠮᠧᠲᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠪᠣᠲᠠ ᠰᠥᠬᠡᠭ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠠᠳ᠄ ︽ᠴᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡ︕ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠶᠢᠪᠣᠷ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠶᠢᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠫᠦᠯᠧᠮᠶᠦᠲ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠂ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡ ᠦᠦ︖︾ ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠤᠮᠪᠣᠵᠠᠪ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ︽ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠯ᠎ᠡ︕︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠄ ︽ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠯᠪᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠶ᠎ᠠ︕︾ ᠭᠡᠳ ᠳᠠᠶᠢᠰᠣᠨ ᠤ ᠫᠦ᠋ᠯᠧᠮᠶᠦᠲ ᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠫᠣᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠶᠢᠰᠣᠨ ᠤ ᠫᠦᠯᠧᠮᠶᠦᠲ ᠤᠨ ᠴᠠᠶᠢᠪᠣᠷ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠳᠣᠬᠤᠢ ᠬᠢᠷᠢᠲᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠰᠦᠷᠦᠨ᠂ ᠫᠦᠯᠧᠮᠶᠦᠲ ᠳᠣᠣᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠰᠢᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠢ ᠰᠣᠷᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠣᠷ ᠲᠤ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠬᠤ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ︽ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠣᠮᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠰᠯᠠᠨ ᠳᠣᠰᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠳᠠᠷᠣᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠯᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠠᠶᠣᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠧᠲᠷ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠳᠣᠰᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠢᠰᠬᠡᠷᠬᠦ ᠪᠣᠶᠤ ᠱᠣᠣᠭᠢᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠰᠣᠮᠤ ᠪᠣᠯ ᠨᠡᠩ ᠠᠶᠣᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠫᠠᠰ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠶᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠣᠷᠣᠬᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠱᠣᠪ ᠱᠣᠪ ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠣᠮᠤ ᠪᠣᠯ ᠲᠣᠩ ᠠᠶᠣᠮᠰᠢᠭᠲᠠᠢ᠂ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠢ︕︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠬᠤᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠠ᠊ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠤᠴᠣᠷᠴᠤ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠳᠠᠪᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠣᠷᠵᠢᠷᠠᠪᠳᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠷᠢ ᠨᠢ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠨᠣᠭᠳᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠨᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠬᠦᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ︽ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠷᠳᠣᠨ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ︕︾ ᠬᠡᠭᠦ ᠳᠠ᠊ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠳᠠᠭᠤ ᠰᠣᠨᠣᠰᠳᠠᠬᠤᠯᠠᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠠᠷ ᠰᠣᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠦᠳᠡᠷ ᠲᠣᠮᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠷᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠳᠠᠶᠢᠰᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠳᠠᠯᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠣᠷᠵᠢᠷᠠᠪᠳᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠣᠳᠤ ᠴᠦ ᠭᠡᠳ ︽ᠮᠢᠨᠣ ᠡᠳᠦᠢ ᠨᠠᠰᠣᠯᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠳᠦ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠥᠷ ᠲᠠ᠊ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ ᠰᠢᠦ︕ ᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠣᠣᠭᠤᠪᠠᠯ ᠡᠬᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠤ ᠮᠠᠷᠲᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠨ ᠤ 11 ᠳ᠋ᠣᠭᠡᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠢ ᠳᠤ ᠳᠠ᠊ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠋ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠭᠠᠲᠣᠷ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠮᠠᠷᠲᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠶᠢᠰᠣᠨ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠣᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠣᠨᠣᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮᠣᠷᠢ᠂ ᠯᠠᠭᠤᠰᠠ᠂ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ  ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠨ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠳ᠋ᠢ ᠪᠦᠸᠧ ᠴᠢ ︵ᠳᠠᠪᠠᠴᠢ︶ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠳᠣᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠴᠠᠭ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠠᠪᠳᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠨᠡᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠣᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠪᠥᠯᠦᠭ ᠳᠠᠶᠢᠰᠣᠨ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳ ᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠫᠣᠤ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠲᠦᠷ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠴᠢ ᠰᠣᠮᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠣᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠶᠢᠰᠣᠨ ᠢ ᠨᠡᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠶᠢᠰᠣᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠳᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠫᠦᠯᠧᠮᠶᠦᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠭ ᠭᠠᠯᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠠ᠊ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠣᠯ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠬᠤᠷᠣᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠣᠪᠣᠷᠬᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠰᠣᠨ ᠤ ᠭᠠᠯᠯᠠᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠣᠷᠣᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠶᠢᠰᠣᠨ ᠫᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠦ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠦᠢ ᠬᠤᠷᠣᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠰᠬᠢᠭᠳᠡᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠨ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠴᠢ ᠰᠣᠮᠤ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠠᠮᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠴᠠᠪᠴᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠪᠴᠢᠨ᠂ ᠫᠣᠣᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠫᠣᠣᠳᠠᠨ᠂ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠵᠠᠯᠠᠨ ᠪᠥᠬᠦᠶᠢᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠴᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 263 ᠳᠠᠶᠢᠰᠣᠨ ᠢ ᠣᠰᠠᠳᠬᠠᠨ᠂ 16 ᠫᠦᠯᠧᠮᠶᠦᠲ᠂ 9 ᠫᠠᠶᠢᠵᠢᠫᠣᠤ᠂ 10 ᠶᠡᠭᠡ ᠫᠣᠤ᠂ 200 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠫᠣᠤ ᠪᠠ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠣᠯᠵᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠣᠵᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠲᠣᠩ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠮᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠼᠦᠨ ᠳᠣᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠸᠠᠩᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠠᠹᠢᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ 8 ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠰᠠᠨ ᠮᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠩ ᠳᠣᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠴᠢ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 1947 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠸᠠᠩᠴᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ ᠢᠳᠠᠮᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ 14 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠥᠯ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠣᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠠᠪᠣᠷᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠳᠠᠰᠢᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠳᠣᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠣᠷᠭᠠᠴᠢᠨ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠠᠨᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃1947 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠣᠨ ︵ᠣᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ︶ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠦᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠠᠳᠣᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠷᠢᠳ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ︽ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠯ︾ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠲᠣᠯᠣᠮ᠎ᠠ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠤᠣ ᠳᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠭᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠳᠣᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠠᠴᠠ  ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠳᠡᠨᠵᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠯ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠰᠬᠠᠨ ᠬᠤᠮᠣᠯ ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠨ ᠳᠣᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠩᠵᠤ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠ᠊ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠣᠨᠣᠵᠤ ᠠᠶᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠭᠡᠨᠡᠲᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠳᠠᠪᠬᠢᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠳᠣᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠨᠡᠢ ᠴᠢᠬᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠣᠨ ᠣᠷᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠣᠴᠣᠯᠳᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠨᠣᠭᠲᠤ ᠴᠢᠳᠦᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ︽ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ᠂ ᠲᠠᠷᠭᠤᠨ ᠴᠠᠳᠬᠤᠯᠠᠩ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤᠨᠢ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠷ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠣᠮ ᠰᠢᠦ︕︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠ᠊ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠳᠣᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠣᠭᠲᠤ  ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠮᠣᠷᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠠᠷᠳᠠᠭ ᠬᠠᠩᠬᠠᠯ ᠳᠣᠭᠰᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠣᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠷᠣᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠢᠭᠲᠡᠶᠢᠬᠡᠨ ᠴᠠᠬᠢᠷᠴᠤ ᠪᠣᠯᠬᠢᠨ ᠳᠣᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠵᠢᠷᠠ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠲᠣᠶᠢᠯᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠠ᠊ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠭ ᠴᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠯᠣᠰ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠦ ᠪᠠᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠨ ᠮᠢᠳᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠴᠢᠳ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠰᠢᠨ ︽ᠣᠣᠬᠠᠢ᠂ ᠣᠣᠬᠠᠢ︕ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷᠣᠯᠳᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠵᠢᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠰᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨ ︽ᠡᠨᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠲᠣᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠦ᠋︕︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠨ ᠱᠠᠭᠰᠢᠵᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃1948 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠨ ᠤ 43 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠷᠣᠢ ᠳᠠ᠊ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠩᠬᠤᠷ ᠰᠢᠭ᠋ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠦᠳᠦᠭᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠥᠷᠦᠭ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠪᠣᠯᠬᠤᠯ᠎ᠠ ︽ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠂ ᠫᠣᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠰᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ︕︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠦᠷ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠵᠠᠩᠳᠣᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠰᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠬᠡᠮᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠳᠠᠶᠢᠰᠣᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠷᠪᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠫᠣᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠠᠷ ᠫᠣᠤ ᠣᠯᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠴᠢᠳ ᠳᠠᠶᠢᠰᠣᠨ ᠤ ᠦᠬᠦᠭᠡᠨᠴᠡ ᠳᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ︽ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠳ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠪᠢᠳᠡ︕︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃1949 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠠ᠊ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠸᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠳ ᠳᠠᠶᠢᠰᠣᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠲᠣᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠠᠷ ᠫᠣᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠭᠤᠯᠣᠮᠠᠭᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠣᠨᠠᠭᠠᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠫᠣᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠠᠨᠳᠣᠷᠴᠤ ᠪᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ︽ᠫᠣᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠰᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠠ᠂ ᠲᠠᠨᠣᠰ ︕︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠩᠳᠣᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳᠠᠶᠢᠰᠣᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠦ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠥᠭᠴᠡᠢ᠃ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠴᠦ ᠰᠦᠷᠳᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠣᠷ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠦ ᠪᠠᠯᠠᠳᠠᠵᠤ ᠰᠠᠨᠳᠣᠷᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠶᠣᠯᠲᠠᠢ ᠭᠡᠨᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠦ ᠲᠠᠶᠢᠪᠣᠭᠤ ᠪᠣᠯᠭᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠢᠮᠦ ᠪᠠᠭᠠᠲᠣᠷᠯᠢᠭ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠢ 1956 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠳᠡᠰᠪᠦᠷᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠲᠠᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠥᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠲᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠶᠡᠬᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠥᠲᠦᠭᠡᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃1958 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨᠠᠮᠤᠭ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠳᠤ ᠲᠦᠷ ᠴᠠᠭ ᠱᠦᠵᠢ  ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠴᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠥᠭᠳᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠥᠭᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ 1961 ᠣᠨ ᠤ ︽ᠰᠣᠷᠲᠠᠯ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠬᠦ︾ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ︽ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ︾ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠷᠣᠭᠤᠰᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠱᠦᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠳᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠣᠭᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠸᠠ ᠰᠣᠮᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ︽ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ︾ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠮᠦᠰᠦᠨ ︽ᠳᠡᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ︾ ᠨᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢᠵᠦ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ︽ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠯᠠᠲᠠᠨ︾᠂ ︽ᠣᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠪᠠᠭ᠋ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠥᠯᠦᠭᠲᠡᠨ︾᠂ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡᠨ︾ ᠁ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠤᠨ ︽ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ︾ ᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠨ᠂ ︽ᠶᠠᠯ᠎ᠠ︾ ᠳᠤ ᠣᠨᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠲᠠᠮᠣᠯᠣᠯ ᠠᠮᠰᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷ ᠬᠥᠯ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠥᠬᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠦ ᠵᠡᠮᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠤᠴᠣᠷᠴᠠᠢ᠃1961~ 1968 ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ᠂ ᠱᠦᠵᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠲᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ 1979 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠢᠯᠢᠰ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠸᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃1983 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1998 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠨᠢ ᠬᠥᠨᠳᠦᠷᠡᠵᠦ ᠡᠮᠨᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠣᠰᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ︽ᠰᠢᠯᠣᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠣᠣᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ︾ ᠨᠣᠮ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号